BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębowski Tomasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rozwój regionalny Polski w kontekście wykorzystania środków unijnych
Regional Development of Poland and Utilisation of European Funds
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2013, nr 2 (62), s. 79-91, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Polityka spójności, Strategia Europa 2020
Regional development, Cohesion policy, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój regionalny stanowi ważną kategorię ekonomiczną, rozpatrywaną zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. W niniejszym artykule zostały zawarte akademickie rozważania nad pojęciem rozwoju regionalnego, złożonością tego procesu oraz jego związkami z polityką regionalną (spójności). W wymiarze praktycznym podjęto zaś próbę określenia wielkości i skali procesu rozwoju regionalnego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na unijną politykę spójności, która, mając ogromny wpływ na procesy rozwojowe, ulega okresowym przeprofilowaniom. W najbliższej perspektywie lat 2014-2020 (podobnie jak i w poprzednim okresie programowania) nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej (UE) będzie miał silny związek z rozwojem polskich województw. Natomiast skala tego oddziaływania będzie zależeć od kształtu budżetu unijnego oraz przyjęcia rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską. (abstrakt oryginalny)

Regional development is an important economic category that can be considered from both a theoretical and practical standpoint. The present paper offers an academic analysis of the concept of regional development, the complexity of this process and its association with regional (cohesion) policy. In the practical sense, an attempt is made to define the size and the scale of regional development in Poland. A specific role is assigned to European cohesion policy, which, having a huge influence for development processes, is periodically re-profiled. In the next budget planning period 2014-2020 (similarly to the previous one), the new dimension of EU cohesion policy will have a strong impact on Polish regions. Its scale will depend on the shape of the European budget as well as on the acceptance of solutions suggested by the European Commission. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ /ITY_PUBLIC/2-20062012-AP/EN/2-20062012-AP-EN.PDF, data wejścia: 28.03.3012].
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ /roznice_w_pkb_per_capita_w_krajach_ue_informacja_eurostatu-a_15830.htm, data wejścia: 02.12.2012].
 3. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R. 2001 Słownik Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Kupiec L. 1993 Rozwój społeczno-gospodarczy, Białystok.
 5. Kusideł E., Lewandowska - Gwarda K. 2012 Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS) na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku , Boginia.
 6. Leśniak J. 1985 Planowanie przestrzenne, Warszawa.
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dniu 14 stycznia.
 8. Niklewicz J. 2012 Ile tej spójności, Warszawa.
 9. Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej 1995, Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A. (red.), Toruń.
 10. Strategia "Europa 2020" - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz. U. z 2004, Nr 116, poz. 1206.
 12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006, Nr 226, poz. 1658.
 13. Wykorzystanie środków UE w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 20042006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu