BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basińska-Zych Agata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Bosiacki Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Tytuł
Polityka lokalna w stymulowaniu rozwoju rekreacji ruchowej w wybranych państwach Unii Europejskiej
The Local Policy in the Development of Physical Recreation in Selected Countries of European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 349-372, tab., ibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Rekreacja, Sport, Polityka regionalna
Recreation, Sport, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rekreacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem systemu organizacji sportu, a także przedmiotem polityki władz państwowych różnego szczebla. Znaczenie rekreacji zostało też dostrzeżone na szczeblu Unii Europejskiej, zwrócono bowiem uwagę nie tylko na jej polityczny, społeczny, ale też gospodarczy wymiar. Zasadniczo nie można mówić o jednym, europejskim modelu zarządzania rekreacją ruchową, ponieważ każdy kraj ma odrębnie wypracowane struktury polityki rekreacyjnej. Na kształt i zakres lokalnej polityki rekreacyjnej w 25 wybranych krajach Unii Europejskiej ma wpływ wiele czynników. Do ważniejszych z nich należy zaliczyć współczesne trendy w zarządzaniu lokalnym oraz tendencje na rynku usług rekreacyjno-sportowych. Bardzo ważną rolę odgrywa także ustrój polityczny państwa, który ma wpływ na system organizacyjny zarządzania rekreacją w poszczególnych krajach europejskich, a także określa zakres kompetencji i znaczenie poszczególnych instytucji: administracji publicznej, samorządowej, przedsiębiorstw czy organizacji społecznych w upowszechnianiu aktywności rekreacyjnej wśród obywateli EU.(fragment tekstu)

Local authorities are an important link in the system of government. In this approach, the local government is a part of the broader concept of state. The state is as well the vital component of the social and economic system, as a regulator of the policy. Nowadays, the change of its role in the socio-economis system is observed. This is a result of such progressive integration and globalization processes, in which the position of the state- at the national level - is weakening. According to this, the importance of regional and local government policy has increased. Other causes of the increasing role of the local government in the European Union (EU) are: the processes of decentralization and regionalism. The fact is, that the changes, which have taken place in recent decades in the system of public authority, necessitate the reform of local government in European countries, including European Union member states. The above mentioned processes have influence on the system of physical recreation management, which is known in Western Europe more broadly, as a term: sport for all, or leisure sports. In reference to this, an extremely important task is to compare the impact of leisure policy of local governments in the various countries of the European Union. Therefore, the main aim of this paper is to investigate current trends in local governance. Next important goal is to compare their impact on the organizational system of physical recreation in 25 selected countries of the European Union. The starting point for comparative analysis, is the consideration of differences in interpretation of physical recreation in Poland and abroad. The place of physical recreation in the model of sports management was specified. Furthermore, in the article was presented the relationships between local/regional development and the local government interventionism in the field of recreation. Moreover, in the paper was summarized the different classifications of instruments, which stimulated economic development. At the end, the four configuration of leisure management in 25 member states of EU were showed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aman M.S., Mohamed M., Omar-Fauzee M.S., Sport for All and Elite Sport: Underlining Values and Aims for Government Involvement via Leisure Policy, "European Journal of Social Sciences" 2009, Vol. 9, No. 4.
 2. Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Toruń 1994.
 3. Bøje C., Riiskjær S., 21 Notes on Sport for All, w: Sport and Space. New Challenges to Planning and Architecture, red. S. Riiskjær, Council of Europe, Danish State Institute of Physical Education, Copenhagen 1992.
 4. Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.
 5. Bramham P., Henry I., Mommaas H., Poel H. van der, Leisure Policies in Europe, CAB International, Wallingford, Oxon 1993.
 6. Chalip L., Johnson A., Stachura L., National Sports Policies: an International Handbook, Greenwood Press, London 1996.
 7. Comparing Local Governance: Trends and Developments, red. B. Denters, L. Rose, Palgrave, London 2005.
 8. Cousineau C., Leisure and Recreation and the 'Sport for All' Policy in Developing Countries: A Critical Examination, w: Leisure Management: issues and applications, red. M.F. Collins, I.S Cooper, UK: CAB International, Oxon 1998.
 9. Dimitrov D., Helmenstein C., Kleissner A., Moser B., Schindler J., Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa, Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Sektion Sport, Wien 2006.
 10. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 11. Feng L., Leisure Sports, People's Sports Publishing House, Beijing 2008.
 12. Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich - próba oceny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 3 (33).
 13. Green M., Houlihan B., Elite sport Development: Policy Learning and Political Priorities, Routledge, London 2005.
 14. Hambleton R., The New City Management, w: Globalism and Local Democracy, red. R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart, Palgrave, London 2001.
 15. Henry I., European Models of Sport: Governance, Organisational Change ands Sport Policy in the EU, "Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences" 2009, No. 50.
 16. Henry I., Institute of Sport and Leisure Policy, Transnational and Comparative in Sport: Globalisation, Governance and Sport Policy, Routledge, London 2007.
 17. Henry I., The Politics of Leisure Policy, Palgrave Macmillan, London 2001.
 18. Houlihan B.M.J., Bergsgard N.A., Mangset P., Nødland S.I., Rommetvedt H., A Comparative Analysis of Stability and Change, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
 19. Jaczynowski L., Żyśko J., Struktury Rady Europy i Unii Europejskiej, w: Sport dla wszystkich w jednoczącej się Europie, red. T. Wolańska, Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Warszawa 1999.
 20. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu Rubinum, Warszawa 2008.
 21. Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 22. Krawczyk Z., Sport dla wszystkich w krajach Zachodu i Wschodu, w: Sport w procesie integracji europejskiej, międzynarodowe sympozjum, red. Z. Krawczyk, J. Kosiewicz, K. Piłat, AWF, Warszawa 1998.
 23. Larsen H.O., Transforming Political Leadership: Models, Trends and Reforms, w: Transforming Local Political Leadership, red. R. Berg, N. Rao, Palgrave Macmillian, New York 2005.
 24. Local Government at the Millenium, red. J. Caufield, H. Larsen, Opladen: Leske + Budrich 2004.
 25. Majewska J., Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 26. Majewska J., Zaangażowanie samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości na obszarach w początkowym etapie rozwoju funkcji turystycznej gmin, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, red. G. Gołembski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 98, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 27. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 28. Mikołajczyk A., Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich, w: Studia gdańskie wizje i rzeczywistość, t. V, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008.
 29. Mull R.F., Bayless K.G., Jamieson L.M., Recreational Sport Management, t. I, Human Kinetics Publishers, USA 2005.
 30. Owsiak K., Współczesne koncepcje samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 489, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14, Szczecin 2008.
 31. Su R., Leisure. The Commercial Press 1996. Min J., Houzhong J., Analysis on Essence, Types and Characteristics of Leisure Sports, "Modern Applied Science" 2010, Vol. 4, No. 7.
 32. Swaniewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4 (22).
 33. Szewczuk A., Samorządowa polityka społeczna strategicznym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 426, Ekonomiczne Problemy Usług nr 1, t. 2, Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Szczecin 2006.
 34. Sztando A., Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 35. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 36. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 37. Sztando A., Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 38. Sztando A., Lokalny interwencjonizm samorządowy czyli kształtowanie gminnego ładu gospodarczego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1 (1).
 39. Sztando A., Progospodarczy obszar polityki informacyjnej władz lokalnych, w: Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, red. J. Kot, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.
 40. Veerle B. de, Bingham J., Simpson S., Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success, Meyer & Meyer, Frankfurt 2007.
 41. Vetter A., Kersting N., Reforming Local Government in Europe: Glosing Gap Between Democracy and Efficiency, Opladen: Leske + Budrich 2003.
 42. Żyśko J., Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, AWF w Warszawie, Warszawa 2008.
 43. Żyśko J., Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, AWF w Warszawie, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu