BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wankiewicz Bogdan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie
The Influende of Sport on the Local Development in the Light of a Sport Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 413-427, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Sport, Rozwój lokalny, Prawo, Finansowanie sportu
Sport, Local development, Law, Sports financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsekwencją przyjęcia ustawy o sporcie jest zmiana celów, zakresu i zastosowań wymogów prawnych w odniesieniu do decyzji dotyczących finansowania sportu i związanych z tym projektów. Sport powinien być w dużym stopniu dofinansowany przez podmioty publiczne i niepubliczne. Finansowanie wielu zadań powinno się odbywać przez łączenia środków z budżetu państwa, samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, środków pozabudżetowych (niepublicznych). W nowej ustawie sprecyzowano warunki wspierania sportu przez organy władzy publicznej, określając je jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego polegające na tworzeniu warunków do rozwoju sportu. Jednostki samorządy terytorialnego (gminy, powiaty, czy sejmiki wojewódzkie) mogą określić w drodze uchwały zasady wspierania sportu, uwzględniając cel publiczny, między innymi przez poprawę warunków uprawiania sportu, zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności sportowej. Zadaniem organu będącego jednostką samorządu terytorialnego jest między innymi to, żeby te cele były każdorazowo określone w uchwale. Ustawa określa sposób wydatkowania środków, czyli na co można przeznaczyć takie środki. Dotychczasowe uchwały samorządów często były podważane przez regionalne izby obrachunkowe, według których nie można płacić wynagrodzenia zawodnikom lub trenerom. W nowej ustawie wyraźnie określono, że dotacja może być przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów i uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów związanych z wynajmem obiektów do celów szkolenia sportowego, finansowanie stypendiów czy wynagrodzenia kadry szkoleniowej. To jest dość szeroka formuła, która pozwala samorządom doprecyzować, na co mogą być przeznaczone środki publiczne. (fragment tekstu)

The article concerns the influence of sport on the local development in the light of a new sport law. It also talks about the completion of tasks by units of local government in the field of sport as well as financing sport by country budget and European Union's resources. The sport law made it possible for local government to finance tasks which were so far impossible due to the lack of law regulations. The law also determines the rules of doing and organizing sport for local society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gniatkowski M., Kędziora M., Kokot P., Danielczak R., Rzeszotarski R., Gałęski M., Ustawa o sporcie - komentarz, red. M. Gniatkowski. Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2011.
 2. http://www.cie.gov.pl, 2011.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania MSiT, DzU nr 216, poz. 1065.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.08.2005 w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, DzU nr 165, poz. 1368, z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.12.2009, DzU 2010, nr 8, poz. 52.
 6. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873.
 7. Ustawa o sporcie z 25.06.2010 r., DzU nr 127, poz. 857, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej, DzU, nr 141, poz. 943 z późn. zm.
 11. Wankiewicz B., Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej, w: Zarządzanie i ekonomika usług - doświadczenia i kierunki zmian, red. P. Niedzielski, W. Downar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 12. Wankiewicz B., Rozwój szkół mistrzostwa sportowego - źródła finansowania z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, w: Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, red. B. Sojkin, Z. Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 13. www.mrr.gov.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu