BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Tytuł
Rola inwestycji sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego gminy Głuchołazy
The Role of Investment Sports and Recreational Activities Under the Regional Operational Program of the Opole Province in 2007-2013 in Formation of Tourist Product Głuchołazy Commune
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 79, s. 513-524, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Inwestycje, Sport, Rekreacja
Tourist product, Investment, Sport, Recreation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia roli inwestycji o charakterze sportowym i rekreacyjnym, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) w procesie kształtowania wybranych produktów turystycznych gminy Głuchołazy. Materiał badawczy ma charakter wtórny, został bowiem pozyskany w wyniku studiowania materiałów statystycznych, literatury przedmiotu i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. Zakres przestrzenny badań obejmował gminę Głuchołazy, a czasowy - lata 2007-2010. W artykule przybliżono pojęcie produktu turystycznego obszaru recepcyjnego, ogólnie scharakteryzowano gminę Głuchołazy oraz przedstawiono wybrane produkty turystyczne, do których powstania lub rozwoju przyczyniły się inwestycje sportowe i rekreacyjne współfinansowane ze środków RPO WO 2007-2013.(fragment tekstu)

Sport and recreation infrastructure is an important element of the product area tourist destinations. With the EU Structural Funds to municipalities can raise funds for projects of this type of investment and improve its attractiveness to tourists. The aim of this study is to determine the role of the investments of sport and recreation, co-financed by of the Regional Operational Program of the Opole Province in 2007- 2013, in the process of travel products selected Głuchołazy commune. The research material used in this paper is secondary and has been acquired as a result of studies of statistics as well as bibliographic literature and studies. A descriptive method was applies which is one of induction research methods. The research covered of the Głuchołazy commune and the years of 2007-2010. In the years 2007-2010 were supported were supported five projects related to the development of sports and recreation infrastructure in the area Głuchołazy. As a result of these investments the most likely direction of development of community tourism product will be: leisure tourism and business tourism.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Nowakowska A., Podstawy marketingu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 2. Bąk S., Promocja produktu turystycznego w obrocie z krajami o gospodarce rynkowej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa 1990.
 3. Bernaciak A., Analiza pozycji konkurencyjnej gminy - spektrum przestrzeni, "Świat Marketingu" 2004, nr 12.
 4. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998.
 5. Kornak S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 6. Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 7. Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 8. Middleton V., Tourism Product, w: Tourism Marketing and Management Handbook, red. S. Witt, L. Mountinho, Hempel Hempstead, Prentice Hall 1989.
 9. Puciato D., Inwestycje turystyczne jako forma pobudzania popytu turystycznego na przykładzie gminy Głuchołazy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka a Środowisko" 2008, nr 10.
 10. Puciato P., Regionalny program operacyjny województwa opolskiego 2007-2013 a rozwój turystyki na obszarze Gór Opawskich, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich" 2010, nr 57.
 11. Puciato D., Rola środków pomocowych z Unii Europejskiej w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej gminy Głuchołazy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 39.
 12. Puciato D., Goranczewski B., Kamalski Ł., Potencjał turystyczny gminy Milicz w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Szczecin 2010.
 13. Sierak J., Maśloch G., Górniak R., Fundusze Unii Europejskiej jako instrument niwelowania dysproporcji zagospodarowania jednostek terytorialnych w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2009, nr 95.
 14. Strategia rozwoju gminy Głuchołazy, uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2004 r., nr XX/159/04, Głuchołazy 2004.
 15. Strategia rozwoju turystyki w gminie Głuchołazy, uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2005 r., nr XXXIV/256/05, Głuchołazy 2005.
 16. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997.
 17. Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu