BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014
Polish Participation in the International Trade of Milk and Dairy Products in the Years 2003-2014
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 3 (3), s. 35-48, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Mleko, Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Import, Rynek przetworów mlecznych, Eksport, Handel zagraniczny
Milk, Milk production, Dairy industry, Import, Dairy market, Export, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w eksporcie oraz imporcie mleka i jego przetworów po 2004 roku. Analizie poddano dane statystyczne GUS i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z okresu 2003-2014. Aby zobrazować zmiany w eksporcie i imporcie produktów mlecznych, wyliczono dynamikę zmian w badanym okresie, określono strukturę ilościową i wartościową polskiego importu i eksportu tych produktów w latach 2003 i 2013. W opracowaniu wykorzystano również analizę grupowania cech i obiektów. Handel międzynarodowy polskimi artykułami mlecznymi zyskał na znaczeniu dzięki przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Polska jest przede wszystkim eksporterem produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych w niewielkim stopniu (mleka płynnego i śmietany, serwatki czy mleka w proszku). Z tzw. galanterii mlecznej Polska eksportuje przede wszystkim sery i twarogi, nie jest natomiast znanym eksporterem lodów czy jogurtów i napojów fermentowanych. Od 2004 r. głównym importerem artykułów mlecznych z Polski są pozostałe kraje Unii Europejskiej. W 2013 r. Polska wyeksportowała do tych krajów ponad 70,1% wszystkich eksportowanych produktów mleczarskich, podczas gdy w 2003 r. było to tylko 37%. Przyczyną tak dużego wzrostu eksportu do krajów unijnych było w dużej mierze zniesienie ceł, atrakcyjne ceny polskich produktów oraz ich wysoka jakość. Wpływ na handel produktami mlecznymi, podobnie jak i innymi produktami, ma również kurs walut. Polska eksportuje swoje towary, chociaż znacznie mniej niż przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, również do Wspólnoty Niepodległych Państw i Europy Środkowo- -Wschodniej oraz pozostałych krajów rozwiniętych. Saldo obrotów artykułami mlecznymi ogółem oraz w podziale na produkty przetworzone i nieprzetworzone w analizowanym okresie było dodatnie.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the changes that have occurred in the export and import of milk and milk products after 2004. The analysis made for the period 2003-2014 based on data from Central Statistical Office and the Institute of Agricultural Economics and Food Economy. To illustrate the changes in exports and imports of dairy products the dynamics of change in the analyzed period was calculated, as well as the quantitative and valuable structure of Polish imports and exports of these products in 2003 and 2013. There was also used a clustering analysis of features and objects in the paper. The international trade of Polish dairy articles has gained importance due to the accession of Poland to the European Union. Poland is primarily an exporter of unprocessed or processed to a small extent productes, i.e. liquid milk and cream, whey and milk powder. From dairy products mainly cheese and curd are exported. However, Poland is not a known exporter of ice cream or yogurt and fermented beverages. Since 2004, the main importer of Polish dairy products are the EU countries. In 2013, more than 70.1% of all exported dairy products were exported to those countries, while in 2003 only 37%. The reason for such a large increase in exports to the EU countries was largely the abolition of customs duties, the competitive prices of Polish products and their high quality. The exchange rate had also an effect on trade in milk products, as well as other products. Poland also exports, although much less than before the accession to the European Union, to the developed countries and the Commonwealth of Independent States and Central-Eastern Europe. The balance of total dairy articles as well as in the division into processed and unprocessed products was positive in the analyzed period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARR, Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r., Biuro Analiz i Programowania ARR, Warszawa 2014.
  2. Kasztelan P., System regulacji produkcji mleka w Polsce, Roczniki Nauk Rolnych, seria G, t. 96, z. 1, 2009.
  3. Malak-Rawlikowska A., Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
  4. Mleko naszym hitem eksportowym, http://biznes.newsweek.pl/mleko-naszym-hitem-eksportowym, 90249,1,1.html/15.05.2014.
  5. Rynek mleka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2004-2013.
  6. Urban S., Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA t. 13, z. 1, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu