BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy Unii Europejskiej w 10 lat po największym rozszerzeniu
The Problems of the European Union 10 Years After the Greatest Enlargement
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 3 (3), s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Polityka fiskalna, Rozszerzenie UE
Cohesion policy, Fiscal policy, EU enlargement
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W 10 lat po największym rozszerzeniu Unii Europejskiej wspólnota nie jest wolna od problemów. Do najważniejszych należy spadek udziału przemysłu w PKB Unii i plany powstrzymania tego spadku przez nowo tworzoną politykę reindustrializacji. Innym istotnym problemem jest malejąca konkurencyjność gospodarki europejskiej i niewystarczający postęp naukowo-techniczny. Również problemy natury fiskalnej wpływają negatywnie na funkcjonowanie Unijnej gospodarki, a zwłaszcza poszczególnych państw członkowskich.(abstrakt oryginalny)

10 years after the biggest enlargement of the European Union, the community is not free from problems. The decline in the share of industry in GDP of the Union and the plans to stop this decrease by the newly created reindustrialization policy belong to the most serious ones. Another important problem is the declining competitiveness of the European economy and insufficient technical and scientific progress. Also fiscal issues adversely affect the functioning of the EU economy and, in particular, the individual Member States.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J., Ekonomia kontra polityka: niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 11-12 (267-268).
 2. Cieślik A., Rokicki B., Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 3 (259).
 3. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 4. Kacperski J., Szkoła Austriacka wobec socjalizmu, interwencjonizmu i współczesnych problemów wolnego rynku, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, Warszawa 2009.
 5. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1993.
 6. Kleiber M., Polska polityka naukowa a programy badawcze Unii Europejskiej, [w:] J. Szomburg (red.), Biała Księga 2006: Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa - Gdańsk 2006.
 7. Lange O., Ekonomia polityczna. Tom 1 i 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 8. Mises L., Human action. A treatise on economics, Fox & Wilkes, San Francisco.
 9. Picknett L. i in., Od własnej kuli, Bellona, Warszawa 2007.
 10. Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 582 final, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 11. Tregenna F., Deindustrialization and Reindustrialization, [w:] A. Szirmai, W. Naudé, L. Alcorta (red.), Pathways to Industrialization in the Twenty-First Century: New Challenges and Emerging Paradigms, Oxford University Press, Oxford 2013.
 12. Wodniak P., Priorytety Strategii Lizbońskiej w Polsce, [w:] J. Szomburg (red.), Biała Księga 2006: Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa - Gdańsk, 2006.
 13. Woś R., Czy demografia rozsadzi państwa dobrobytu?, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 165 (3051) z 26.08.2011.
 14. Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2010) 614 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 15. Barford V., Holt G., Amazon, Starbucks: The rise of 'tax shaming', BBC News Magazine, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20560359 (21.07.2013).
 16. Hope C., David Cameron: Tax avoiding foreign firms like Starbucks and Amazon lack 'moral scruples', The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/9779983/Da vid-Cameron-Tax-avoiding-foreign-firms-like-Starbucks-and-Amazon-lack-moral-scruples.html (4.01.2013).
 17. Kwinta W., Innowacyjność szansą na rozwój unijnej gospodarki, http://www.wnp.pl/gospodarczy -trojkat-weimarski/innowacyjnosc-szansa-na-rozwoj-unijnej-gospodarki,218007_1_0_0.html (11.03.2014).
 18. Państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu ożywienia przemysłu europejskiego, notatka prasowa, Komisja Europejska, Bruksela 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-37_pl.htm (27.03.2014).
 19. Warman M., Google's £6billion Bermuda tax shelter, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk /technology/google/9775216/Googles-6billion-Bermuda-tax-shelter.html (2.01.2013).
 20. Ziedonis D., The marriage of greens and industrialists, http://www.baltictimes.com/news/articles/ 34382/#.U4zc8nY09NX (15.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.3.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu