BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balana Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sposoby ograniczania występowania błędów w procesie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
The Ways of Reducing the Occurrence of Errors in the Process of Applying for Funds under HC OP
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 3 (3), s. 63-75, bibliogr. 14 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Finansowanie projektów
European Social Fund (ESF), Operational Programme Human Capital, Projects financing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Proces aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w perspektywie 2007-2013 sprawia wnioskodawcom wiele trudności. Do oceny przekazywane są wnioski zawierające błędy o charakterze zarówno formalnym, jak i merytorycznym. Celem opracowania jest identyfikacja możliwych rozwiązań, nakierowana na wzrost liczby wniosków spełniających równocześnie obydwa kryteria ich oceny. Wdrożenie zaprezentowanych pomysłów ma przyczynić się do wzrostu udziału w konkursach jednostek, które ze względu na wykształcenie, wiedzę z pogranicza ekonomii i rachunkowości tudzież poziom zamożności dotychczas miały do nich utrudniony dostęp. Realizacja celu badawczego została przeprowadzona w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na charakterystyce procesu wnioskowania o środki z EFS oraz na zebraniu i pogrupowaniu informacji na temat najczęstszych błędów popełnianych przez projektodawców w ramach priorytetów realizowanych na szczeblu regionalnym w projektach konkursowych PO KL. W drugim etapie podjęto próbę wskazania przyczyn powstawania wskazanych błędów. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane pochodzące m.in. z publikacji naukowych, stron internetowych instytucji pośredniczących oraz raportów przeprowadzanych na zlecenie tychże instytucji.(abstrakt oryginalny)

The process of applying for funds from the European Social Fund (ESF) for the implementation of projects under the Human Capital Operational Programme (HC OP) in the 2007-2013 perspective makes a lot of difficulties to applicants. There are submitted applications for evaluation which contain both formal and substantive errors. The purpose of the study is to identify possible solutions aimed at increasing the number of applications simultaneously satisfying both criteria for their evaluation. The effect of the implementation of presented ideas is intended to contribute to the growth of participation of individuals in competitions who because of their education, knowledge of frontier economics and accounting, as well as the level of wealth, have limited access to them yet. The implementation of the research was carried out in two stages. The first stage consisted in the characteristics of the process of applying for funds from the ESF as well as collecting and grouping information about the most common mistakes made by project designers within the priorities implemented at the regional level of competition HC OP projects. The rest of the publication attempted to identify the causes of indicated errors. In this publication, there were used data coming from, among others, scientific publications, Intermediate Bodies websites and reports comissioned by those institutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, http://www.efs.wup.poznan.pl (5.05.2014).
 2. Dach Z., Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012.
 3. Drela K., Małachowski K., Fundusze unijne a bezrobocie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 753, Szczecin 2013.
 4. Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (3.05.2014).
 5. Portal Funduszy Europejskich, http://www.efs.gov.pl.
 6. Przybylska K., Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2007-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 7. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. "Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim", Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, http://www.efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/publikacje/Raport_koncowy_WUP_final.pdf(5.05.2014).
 8. Schemat aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, http://efs.ropstorun.pl/index.php?id=335, (3.05.2014).
 9. Smużewska M., Proces aplikowania o środki unijne w obrębie struktur społecznych i grup interesu. Perspektywa doradcy, Oeconomia Copernicana nr 1, Toruń 2010.
 10. Tokarski M., Ewidencja i rozliczanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 11. Tokarski M., Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, Przedsiębiorczość - Edukacja t. 6, 2010.
 12. Typy beneficjentów programu, Fundusze Europejskie w Małopolsce, http://www.fundusze.malopolska.pl (30.04.2014).
 13. Wieprow J., Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów unijnych w Polsce, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1, Poznań 2010.
 14. Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Informacja miesięczna za marzec 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://www.mir.gov.pl (3.05.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu