BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperkiewicz Witold (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność polskiej gospodarki : ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju
Innovativeness of Poland's Economy - Assessment of the Level, Conditions and Prospects for Development
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 151-171, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Polityka innowacyjna państwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia innowacyjna
Innovation economy, State innovation policy, Knowledge-based economy, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości rozwoju innowacyjności w kontekście wyboru odpowiedniej strategii ukierunkowanej na wzmocnienie potencjału technologicznego gospodarki i stworzenie warunków sprzyjających proinnowacyjnym zachowaniom przedsiębiorstw. Analiza statystyczna zawarta w artykule bazuje na raportach Komisji Europejskiej, amerykańskiej instytucji badawczej - Information Technology and Innovation Foundation oraz Instytutu UNU - Merit z Maastricht University. Struktura artykułu przedstawia się następująco: po wprowadzeniu dokonano oceny poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, następnie zarysowano warunki rozwoju innowacyjności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aspektów strategicznych, a w zakończeniu zawarto syntetyczne wnioski płynące z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)

This paper considers the very important issue of innovativeness of the Polish economy with particular attention given to its innovation strategy. The major thesis of the paper argues that the growth of innovativeness of the Polish economy requires structural, institutional, and financial changes in the long run. The analysis is based on the set of indices reported by the European Commission, Information Technology and Innovation Foundation, and UNU - MERIT Maastricht University. The structure of the article is as follows: the introduction is followed by an assessment of the level of innovativeness of Poland's economy, and then the conditions for innovation in Poland are outlined with particular emphasis on strategic aspects and the final part presents synthetic conclusions derived from the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson R. D., S. M. Andes (2009), Benchmarking EU and U.S. Innovation and Competitiveness, The Information Technology and Innovation Foundation, Wasington.
  2. Baumol W. J. (2002), The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
  3. Błaszczuk D. J. (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach w świetle teorii i badań empirycznych, referat na konferencję "Wzrost gospodarczy - rynek pracy - innowacyjność gospodarki", Łódź, 21-22 czerwca.
  4. Chen D. H. C., C. J. Dahlman (2004), Knowlege and Development. A Cross Section Approach, World Bank Policy Research Working Paper, August, No. 3366.
  5. Dane Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics
  6. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia (2009), redakcja J. Czapiński i T. Panek.
  7. Dworak E. (2011), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, maszynopis, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Godinho M. M., S. Mendoça, T. S. Pereira (2006), A Taxonomy of National Innovation System, Lessons from an Exercise Comprising a Large Sample of Both Developed, Emerging and Developing Countries, https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/35988/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf?sequence=1, Presented at the GLOBELICS 2006 conference in India during 4-7 October 2006.
  9. Godinho M. M. (2007), Towards a taxonomy of innovation systems, Presentation to the Globelics Phol School, www.globelicsacademy.net/2007
  10. Hollanders H., A. von Cruysen (2009), Design, Creativity and Innovation, A Scoreboard Approach, Maastricht University, February.
  11. Innovation Union Scoreboard 2011, www.proinno-europe.eu/metrics
  12. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? (2012), Raport pod red. J. Hausnera, www.fundacja.e-gap.pl 2012.
  13. Lucas R. E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", nr 21.
  14. Płowiec U. (2010), Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., "Ekonomista", Warszawa, nr 5.
  15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2012.
  16. Romer P. M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", vol. 98, no. 5.
  17. Stern S., P. M. Porter, J. L. Furman (2000), The Determinants of National Innovative Capacity, Working Paper, no. 7876, National Bureau of Economic Research Cambridge MA.
  18. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2011), projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  19. The Global Competitiveness Report 2011-2012 (2012), World Economic Report, Geneva.
  20. Weresa M. A. (2012), Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu