BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabia Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Determinanty wzrostu zadłużenia publicznego w gospodarce światowej
Determinants of Public Debt Growth in the Global Economy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 303, s. 173-184, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Dług publiczny, Kryzys gospodarczy, Polityka fiskalna, Polityka pieniężna
Debt ratio, Public debt, Economic crisis, Fiscal policy, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i zbadanie determinantów wzrostowej tendencji zadłużania się przez większość rządów na świecie. Opracowanie składa się z wprowadzenia, dwóch części zasadniczych i podsumowania. Główne wnioski można sformułować następująco: - W całym analizowanym okresie występował dodatni trend wskaźnika zadłużenia w gospodarce światowej. Ze szczególnie silnym jego wzrostem mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach. - W gospodarce bardzo często występują sprzężenia zwrotne między kryzysem gospodarczym i fiskalnym. Ten ostatni z reguły poprzedzany był lub współwystępował z tym pierwszym. - Długookresowy trend wzrostowy długu publicznego dobrze tłumaczy prawo Wagnera, zgodnie z którym wskaźnik zadłużenia rośnie w wyniku m.in. wzrostu liczby ludności, wzrostu opiekuńczej roli państwa, wzrostu kosztów obsługi długu oraz wzrostu wydatków państwa na B+R. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present and examine determinants of an upward trend in indebtedness among most governments in the world. The paper consists of an introduction, two main parts, and a summary. The main findings can be summarized as follows: - throughout the analysed period there was a positive trend in the debt ratio in the global economy; its particularly strong growth has been observed in the last few years; - in the economy, there is very often positive feedback between an economic and fiscal crisis; as a rule, the latter was preceded or accompanied by the former; - the long-term upward trend in public debt is well explained by Wagner's law according to which the debt ratio increases, among others, as a result of the population growth, expansion of state social functions, rise in debt servicing costs, and an increase in state R&D expenditures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A. (2010), Fiscal Adjustments: lessons from recent history, prepared for the Ecofin meeting in Madrid April 15 2010, http://www.economics.harvard.edu
 2. Borowski J. (2011), Doświadczenia pierwszej dekady funkcjonowania strefy euro, w: Sławiński A. (red,), Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 3. Bukowski S. I., (2011), Kryzys fiskalny i przyszłość Unii Ekonomicznej i Monetarnej, w: Bukowski S. I., Misala J. /red,/, Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 4. Działo J. (2012), Wpływ kryzysu gospodarczego na stan finansów publicznych i politykę fiskalną państw Unii w: Bednarczyk J. L., Przybylska-Kapuścińska W. /red./, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 5. Gaudemet P. L., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 6. Grabia T. (2012), Kryzys fiskalny w krajach Unii Europejskiej - przyczyna czy skutek kryzysu gospodarczego? w: Bednarczyk J. L., Przybylska-Kapuścińska W. /red./, Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa
 7. Krudy E. (2013), How a student took on two Harvard economists over their pro-austerity study - and won, Reuters, http://business.financialpost.com, (18.04.2013 r.)
 8. Mansfield E. (2002), Podstawy Makroekonomii. Zasady, przykłady, zadania, AW "PLACET", Warszawa
 9. Nic, tylko długi (2011), Rozmowa z W. Plumpe, "Forum, Najciekawsze artykuły z prasy światowej", nr 22, (przedruk za: "Suddeutsche Zeitung")
 10. Orłowski W. M. (2004), Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 11. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa
 12. Reinhart C. M., Reinhart V. R., Rogoff K. S. (2012), Public Debt Overhangs: Advanced-Economy Episodes Since 1800, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 26, No. 3, Summer
 13. Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2010), Growth in a Time of Debt, "American Economic Review", No. 100
 14. www.stats.oecd.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu