BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
Microenterprises Market Access Public-Private Partnership in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 47-57, tab.,rys., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Micro-enterprise, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, wykorzystując wyniki badań własnych oraz analizę źródeł literaturowych, podjęto próbę identyfikacji kluczowych czynników dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W tym celu wykorzystano metodykę myślenia sieciowego stworzoną przez trzech szwajcarskich profesorów P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha, która jest oparta na teorii systemów. Aby zidentyfikować najważniejsze czynniki, które ułatwiają dostęp do rynków PPP przyjęto punkt widzenia mikroprzedsiębiorców.(abstrakt autora)

In this paper, by using the results of their own accounts of the institutions involved in the PPP market and the analysis of literature sources has attempted to identify the key factors for market access of micro PPP in Poland. For this purpose, the methodology of network thinking by three Swiss professors P. Gomez, G. Probst and H. Ulrich, which is based on systems theory. To identify the most important factors that facilitate access to PPP markets adopted the point of view of microentrepreneurs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
  2. Borowiec A., Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  3. Borowiec A., Możliwości budowy sieci gospodarczych na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe nr 687, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 48, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  4. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonania zadań publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
  5. Herbst I., Jagusztyn T., Szewczyk P., Rynek PPP w Polsce - 2012, Wyd. Centrum PPP, Warszawa 2013.
  6. A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010.
  7. Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa 2012.
  8. Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach, Fundacja Kronenberga, Warszawa 2013
  9. Ulrich H., Probst G.J.B., Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Führungskräfte, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1990.
  10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu