BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Tokarski Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
Jeremie Initative asa Form of Supporting for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises for Example of Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie Voivodeships
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 100-113, tab.,rys., bibliogr.33 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc finansowa UE, Inicjatywa JEREMIE
Financing enterprises, Small business, EU financial aid, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inicjatywę JEREMIE utworzono w wyniku modyfikacji polityki spójności przed perspektywą budżetową UE na lata 2007-2013. W latach 2014-2020, JEREMIE ma być kontynuowany, a dostępne środki do jego realizacji będą rosły. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty inicjatywy JEREMIE, korzyści, które oferuje dla przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość zwiększenia finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Analizę oparto na danych odnoszących się do organizacji i dystrybucji JEREMIE w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim(abstrakt autora)

Jeremie has been created as result of the modification of the Cohesion Policy before the 2007-2013 financial framework. In the 2014-2020 financial framework proposal, the Jeremie initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, compared to the financial framework 2007-2013. The aim of this paper is to present the essence of the JEREMIE initiative, the benefits which it offers for the enterprise in Poland, with special attention paid to the possibility of increasing financing of the micro, small and medium enterprise sector. The analysis was based on data relating to the construction and use of JEREMIE distribution in Pomorskie and Kujawsko-Pomorskie voivodeships.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz J., Gostomski E., Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,Wyd. UG, Gdańsk 2009.
 2. Bobrowska M., Fundusze Europejskie w formie pomocy zwrotnej, "Fundusze Europejskie w Polsce", nr 31, wrzesień 2013
 3. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC), No 1260/1999.
 4. Czykier-Wierzba D., Inicjatywa Jeremie w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i jej funkcjonowanie w Polsce, "Journal of Managment and Finance" 2013, nr 2,part 3.
 5. Gawrychowski M., Pożyczka zamiast dotacji czyli rozmnażanie euro, http:// m. obserwatorfinansowy.pl/ forma/analizy/pozyczka-zamiast-dotacji-czyli-rozmnazanie-euro/.
 6. Pieniądze z UE trzeba będzie oddać, "Gazeta Wyborcza" 12 lipca 2013 r.
 7. Karmańska A., Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło dla zmian, "Rachunkowość"2013, nr 6.
 8. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,Gdańsk 2010.
 9. Michalski G., Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, "Регион: экономика и социология" 292(1)/2009.
 10. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 12. Pełka W., Rola instrumentów inżynierii finansowej w alokacji funduszy Unii Europejskiej,"Studia BAS" 2012, nr 3(31).
 13. Pluskota P., Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw
 14. [ w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2012, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80.
 15. Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego, "Biuletyn Informacyjny BGK" 2013, nr 3(7), http://www.bgk.com.pl/biuletyny-informacyjnebgk/biuletyn-europejski-bgk.
 16. Raport na temat postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 wg stanu na 30.09.2012 r., http://www. ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents
 17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, DzU, nr 245, poz. 1461.
 18. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2012 r.,http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawskopomorskiego/menu-c/realizacja-rpo-wk-p.1162/sprawozdania-z-realizacji-rpo-wk-.html.
 19. Szczepański M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 r. -wymiar wspólnotowy i krajowy, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/MSzczepanski_ekspertyza_2852013
 20. Tokarski M., Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finansowania projektów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
 21. [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2012, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80 (2012).
 22. Tokarski M., Jeremie fund as a non - subsidized, returnable form of support of development for micro, small and medium-sized enterprises in Poland
 23. [ w:] Проблеми и перспективи инновацийного развитку экономики Украины, Національний гірничий університет w Dnipropietrowsku, Dnipropietrowsk 2012, t. 1.
 24. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw,bWolter Kluwers, Kraków 2007.
 25. Zadura-Lichota P., MSP w Polsce na podstawie analiz PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 26. http://www.bgk.com.pl.
 27. http://biznes.pap.pl.
 28. http://www.cip.gov.pl.
 29. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 30. http://www.jeremie.com.pl.
 31. http://www.kujawsko-pomorskie.pl.
 32. http://www.obserwatorfinansowy.pl.
 33. http://www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu