BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulmicka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cele edukacyjne Strategii Europa 2020 a Polska
The educational goals of the Europe 2020 Strategy in the context of Poland
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 94, s. 185-207, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Edukacja, Strategia lizbońska, Kształcenie ustawiczne, Państwa członkowskie
Europe 2020 Strategy, Education, Lisbon Strategy, Lifelong learning, Member states
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ramach nowej strategii rozwoju UE "Europa 2020" państwa członkowskie same określiły swoje krajowe pułapy realizacji wspólnych celów UE - w dostosowaniu do indywidualnych uwarunkowań i możliwości. Z porównania zarówno pozycji wyjściowych, jak i zamierzeń docelowych krajów członkowskich dotyczących celów Strategii Europa 2020 wynika, że w przypadku Polski obszarem, w którym nasza pozycja zdecydowanie plasuje nas na ponadprzeciętnej pozycji w stosunku do innych krajów UE 27 jest edukacja. Celem opracowania jest przedstawienie pozycji Polski w dziedzinie edukacji na tle innych krajów członkowskich UE, trendów w tym obszarze oraz ocena trafności przyjętych wskaźników edukacyjnych i realistyczności zadeklarowanych poziomów ich realizacji w perspektywie do roku 2020.(abstrakt oryginalny)

The new European Union development strategy "Europe 2020" allowed Membe States to set their national target levels of the common European strategy objectives by themselves - in line with their individual circumstances and possibilities. The comparison of the member states' starting positions and planned achievements for the final year of the new European strategy shows that the area in which Poland stands out is education. The purpose of the article is to present the Polish situation in the field of education and compare it with that of other member states, set it against trends in this field and to evaluate the relevance of the European education indicators to the Polish situation as well as the probability of the declared levels being achieved.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) [Official Journal C 119 of 28.5.2009].
 2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Uchwała nr 16 RM z dn. 5 lutego 2013 r., Dz. U. 1.03. 2013 r. Poz. 121.
 3. Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth", European Commision, Brussels, 3.3.2010, Com (2010) 2020.
 4. European Council Conclusions, Brussels, 17 June 2010, Annex I, New European Strategy for jobs and growth. EU headline targets s.11,12, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf
 5. Faleńczyk M., Sulmicka M., Rozwój edukacji w długookresowych strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego, biuletyn IGS, 2009, nr 1- 4, (wydane w 2010 r.).
 6. Global Europe 2050. Executive Summary. European Commission. Brussels 2011.
 7. Human capital in global knowledge economy, Final Report for DG Employment and Social Affairs, 2002.
 8. Iglicka K., Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy, "Polityka Społeczna", 2013, nr 1.
 9. Joint Report of the Council and Commission on the impementation of the Strategic Framework for cooperation in education and training (ET 2020) (OJEC C 070, 08/03/2012).
 10. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020" przyjęty przez RM 26.04.2011 r.
 11. Konkluzje Rady z dn. 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ("ET 2020") (2009/C 119/02) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 28.05.2009.
 12. Ocena Krajowego Programu Reform i programu konwergencji Polski z 2012 roku. Zalecenia Rady w sprawie Krajowego Programu Reform z 2012 roku, Komisja Europejska {COM(2012)final} Bruksela, dn. 30.05.2012, SDW 323 final.
 13. Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo" przyj. przez Radę Ministrow 25.IX. 2012 r.
 14. Strategic Framework for European cooperation in education and training (ET 2020) OJC 119 of 28.5.2009.
 15. Sulmicka M., Wskaźniki strukturalne jako instrument monitorowania polityki rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, pr. zb. pod red. J. Stacewicza, "Prace i Materiały IRG", SGH, 2009, nr 82.
 16. Sulmicka M., Perspektywy rynku edukacji -" E- mentor", SGH, 2004, nr 1.
 17. Sulmicka M., Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015: czy nadchodzą dobre czasy dla szkolnictwa i nauki? "E-mentor" SGH, 2007, nr 2.
 18. Sulmicka M., Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, pr. zb. pod red. J. Stacewicza, "Prace i Materiały IRG", SGH, 2011, nr 85.
 19. Sulmicka M., Rynek edukacji w dobie społeczeństwa informacyjnego i globalizacji, w: Kształcenie ustawiczne w dobie społeczeństwa informacyjnego i globalizacji, Instytut Wiedzy, 2002.
 20. Sulmicka M., Priorytety i cele polityki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 roku w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, ekspertyza dla MRR , płyta CD wydana przez MRR.
 21. Sulmicka M., Trendy we współczesnych migracjach międzynarodowych, Studia i Prace, zesz. nauk. Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, SGH, 2004, nr 6.
 22. Sulmicka M., Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu, pr. zb. pod red. J. Stacewicza, Prace i Materiały IRG, SGH, 2013, nr 92.
 23. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm
 24. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020/targets/index_en.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu