BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Anna
Tytuł
Fundusze unijne a rozwój regionalny w Polsce
European Funds and regional development in Poland
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 94, s. 209-242, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka gospodarcza jako gra w wyzwania i odpowiedzi rozwojowe
Słowa kluczowe
Proces dostosowania, Fundusze unijne, Polityka regionalna, Konwergencja, Dywergencja, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Adjustment process, EU funds, Regional policy, Convergence, Divergence, European Regional Development Fund (ERDF), National Strategy for Regional Development
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano wpływ funduszy unijnych na rozwój regionalny w Polsce. Jego pierwsza część dotyczy polityki regionalnej i funduszy unijnych oraz ich rosnącej roli w budżecie unijnym. Następnie opisano proces dostosowania polskiej polityki regionalnej do wymogów przed i poakcesyjnych. Przedstawiono również efekty wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju regionalnym Polski. Podkreślona została rola lokalnych czynników politycznych, ekonomicznych i instytucjonalnych, które mają największy wpływ na politykę regionalną. Fundusze unijne miały pełnić rolę narzędzia ułatwiającego realizację zaplanowanych programów operacyjnych, których celem był stabilny rozwój gospodarczy oraz zmniejszenie dywergencji między regionami.(abstrakt oryginalny)

This study analyzed the impact of EU funds on regional development in Poland. The first part of the paper concerns regional and EU funds and their growing role in the EU budget. Next it describes the process of adapting Polish regional policy to the requirements of pre-accession and post-accession. It also presents the effects of the utilization of EU funds on Polish regional development. The study emphasizes the role of local political, economic and institutional issues with the largest impact on the regional policy. The EU funds were intended asa tool to facilitate the implementation of planned operational programs, which aimed to stabilize economic growth and reduce divergence between regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., Zaleski J., Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 2. Brdulak J. (red.), Problemy rozwoju regionalnego, VII Kongres Ekonomistow Polskich, Bellona, Warszawa 2001, tom V.
 3. Cieślik A., Rokicki B., Wpływ unijnej polityki spójności na wielkość produktu i zatrudnienia w polskich regionach, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 3.
 4. Fandrejewska A., Więcej dla gospodarki, mniej dla statystyk, "Rzeczpospolita",11.02.2013.
 5. Gorzelak G. (red.), Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, w: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 6. Grosse T.G. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 7. Grosse T.G. (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2004.
 8. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski, Studia KPZK PAN, tom CIII, PWN, Warszawa 1995.
 9. Kaja J. i Piech K. (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2005.
 10. Kostrzewa-Zorbas G., Wysokie technologie przeszłości są zastępowane wysokimi technologiami przyszłości. Ale nie w Polsce, "W sieci", 31.12-6.01.2013.
 11. Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S. M., Polityka regionalna Polski w warunkach stowarzyszenia i integracji ze Wspólnotami Europejskimi, Urząd Rady Ministrów, Biała Księga Polska - Unia Europejska, 1993.
 12. Kukliński A., Pawłowski (red.), Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006.
 13. Lodkowska-Skoneczna A., Pyszkowski A., Szlachta J., Rozwój regionalny Polski 1990-1995. Raport diagnostyczny, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 14. Murzyn D., Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 15. Ocena makroekonomiczna wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu Hermin dla polskiej gospodarki, WGRR, Wrocław lipiec 2007.
 16. Oręziak L. (red.), Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2008.
 17. Piech K., Programowanie i prognozowanie makroekonomiczne w Polsce. Podręcznik użytkownika modelu Hermin, Warszawa 2007.
 18. Pietrzyk I. (red.), Polityka regionalna w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Friedrich Ebert Stiftung, Krakow 1995.
 19. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2006.
 20. Orłowski W.M., 300 albo śmierć, "Rzeczpospolita", 26.10.2012.
 21. Rybiński K., Przegrana innowacyjność, "Rzeczpospolita", 16-17.02.2013.
 22. Słojewska A., Ciszej o tych funduszach, "Rzeczpospolita", 25.03.2013.
 23. Solarz P., Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010, Wyższa Szkoła Finansow i Zarządzania, Vizja Press & IT, Warszawa 2011.
 24. Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, "Prace i Materiały IRG" SGH, nr 83, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 25. Stacewicz J. (red.), Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, "Prace i Materiały IRG" SGH, nr 88, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2012.
 26. Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2011.
 27. Szlachta J., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1993.
 28. Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN, tom CV, PWN, Warszawa 1997.
 29. Szlachta J. (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Studia KPZK PAN, tom CIII, PWN, Warszawa 2000.
 30. Szlachta J., Woźniak J. (red.), Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Zeszyt 231, Warszawa 2007.
 31. Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
 32. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2008, Ministerstwo Finansow, 2009.
 33. http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm, dostęp 24.11.2012.
 34. http://ec.europa.eu/budget/figures/2012/2012_en.cfm, dostęp 21.03.2013.
 35. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction, dostęp 24.11.2012.
 36. http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/337/25120/Analiza_makroekonomiczna_polskiej_gospodar ki.html, dostęp 3.02.2013.
 37. http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/prof
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu