BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomski Eugeniusz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Finansyzacja w gospodarce światowej
Financialization in the World Economy
Źródło
International Business and Global Economy, 2014, nr 33, s. 299-311, bibliogr. 16 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Tytuł własny numeru
European Union - 10 Years after Enlargement
Słowa kluczowe
Sektor finansowy, Finansjeryzacja, Rynki finansowe
Financial sector, Financialization, Financial markets
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia istoty finansyzacji i nakreślenie głównych problemów związanych z nasilaniem się tego zjawiska w gospodarce światowej. Finansyzacja rozumiana jako dominacja sektora finansowego nad sektorem realnym, co jest najbardziej widoczne w USA, była jedną z istotnych przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Autor w oparciu o polską i zagraniczną literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne przedstawił główne przyczyny, natężenie i skutki finansyzacji w krajach wysoko rozwiniętych. Szczególną uwagę zwrócono na negatywne następstwa finansyzacji na świecie. Mało prawdopodobne jest powstrzymanie nasilającej się finansyzacji, ale należy podejmować działania na rzecz większej regulacji rynków finansowych, co może ustabilizować ich funkcjonowanie i uchronić sferę realną gospodarki przed bolesnymi skutkami kolejnych kryzysów finansowych. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present the essence of financialization and outline the main problems associated with the intensification of this phenomenon in the world economy. Financialization, understood as the dominance of the financial sector over the real sector, which is most evident in the United States, was one of the major causes of the global financial crisis. Basing his analysis on Polish and foreign literature and statistical data, the author presents the main causes, intensity, and consequences of financialization in developed countries. Special attention is paid to the negative consequences of financialization in the world. It is unlikely to stop the process of growing financialization. However, action in favor of greater regulation of financial markets, which could stabilize their functioning and protect the real economy from the painful effects of successive financial crises, should be taken.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIS, 2013, BIS Quarterly Review, December.
 2. Bogle J., 2010, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 3. Forsal, 2013, Dług USA będzie rósł i na koniec dekady sięgnie 25 bln dolarów, http://www.for- sal.pl [dostęp: 21.10.2013].
 4. Gruszecki T., 2012, Przerost sektora finansowego. Zjawisko finansyzacji na przykładzie USA, [w:] Nowe zjawiska na rynku finansowym, red. T. Gruszecki, J. Bednarz, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 5. Gruszecki T., 2013, Współczesne problemy pieniądza papierowego, [w:] System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, red. J. L. Bednarczyk, M. Sobol, Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom.
 6. Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M., 2013, Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?, WIB, Warszawa.
 7. Kowall N., 2013, Das neoliberale Modell. Genese, Politiken, Bilanz, Arbeitskammer Wien, Wien.
 8. Kulawik J., 2009, Pora na definansyzację?, http://biznes.interia.pl [dostęp: 26.07.2009].
 9. Marszałek P., 2012, Finansyzacja - problemy i kontrowersje, [w:] Finanse publiczne, red. J. Sokołowski i in., Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 47, Wrocław.
 10. Mc Kinsey Global Institute, 2013, Financial Globalization. Retreat or reset?, March.
 11. Palley T., 2007, Financialisation. What It Is and Why It Matters, The Levy Economics Institute, Washington D.C., Working Paper no. 525, December.
 12. Ratajczak M., 2009, Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki, [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa.
 13. Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, Ekonomista, nr 3.
 14. Sinn H. W., 2010, Kasino Kapitalismus. Wie es zur Finanzkrise kam und was jetzt zu tun ist, ULLstein, Berlin.
 15. Stiglitz J., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Zyżyński J., 2009, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, Ekonomista, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.13.021.2406
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu