BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiałkiewicz Robert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku), Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Dillemas Relating to the Choice of Financial Liquidity Strategies in the Sector of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 154-164, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Rolnictwo
Micro-enterprise, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedź na pytanie, czy rolnik jest przedsiębiorcą nie jest prosta. Po pierwsze odpowiedź tę należy rozpatrywać na gruncie różnych dziedzin naukowych. Kim innym jest rolnik i przedsiębiorca dla prawników, a kim innym dla ekonomistów. W tych naukach jednak można różnie definiować rolników, uznając ich zarówno za przedsiębiorców, jak i traktując ich wyłącznie jak rolników (czyli kogo?). Podsumowując należy jednak podkreślić, że coraz więcej analiz, opracowań czy ekspertyz uznaje rolnika za przedsiębiorcę, może nie do końca zdefiniowanego przez odpowiednie przepisy, jednak przedsiębiorcę.(abstrakt autora)

Answering the question whether a farmer is an entrepreneur or not is not an easy task. Firstly, the answer should be considered within multiple disciplines. The terms 'farmer' and 'entrepreneur' are defined differently by lawyers and differently by economists. However,within the discussed disciplines farmers may have various definitions which treat them as entrepreneurs or as farmers exclusively (then as whom?). Summarising, it must be emphasised that an increasing number of analyses, elaborations, or experts' reports regard framers as entrepreneurs - maybe not precisely defined by relevant regulations but still as entrepreneurs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beksiak J., Wybór przedsiębiorcy, w: Ekonomia, red. J. Beksiak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Blajer P., Definicja i status rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy w prawie włoskim i polskim, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2007, nr 3.
 3. Gniewek E., Kodeks cywilny - Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 5. Kermer E., Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, Kraków 2003.
 6. McElwee G., Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills, "Journal of Developmental Entrepreneurship" 2006, vol. 11, nr 3.
 7. Naworski J.P., Status prawny rolnika indywidualnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2012, nr 10.
 8. Ochendowski E., Prawo Administracyjne, TNOiK, Toruń 2006.
 9. Piątkowski W., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1999, nr 149.
 10. Pietrzak M.B., Walczak D., Changes in agrarian structure in Poland in 1921 and 2002 based on the example of selected provinces from three annexed territories, Roczniki Naukowe SERIA, t. 15, z. 4.
 11. Popiołek W., Przedsiębiorcy i ich oznaczenia, w: Kodeks cywilny. Tom 1 - Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 12. Raman K., Anantharaman R.N., Ramanathan S., Environmental, personality and motivational factors: a comparison study between women entrepreneurs and women non entrepreneurs in Malaysia, "International Journal of Business and Management" 2013, vol. 8, nr 13.
 13. Rudnicki R., Działanie PROW "Renty strukturalne" a zmiany struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010, Roczniki Naukowe SERIA, t. 15, z. 2.
 14. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 15. Schumpeter A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 16. Silver A.D., The entrepreneurial life: how to go for it and get it, John Wiley & Sons, New York 1983.
 17. The Economist, http://www.economist.com/economics-a-to-z (20.10.2013).
 18. Von Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 19. Walczak D., Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, "Polityka Społeczna" 2011, nr 38.
 20. Walczak D., Voss G., New possibilities of supporting Polish SMEs within the Jeremie Initiative Managed by BGK, "Mediterranean Journal of Social Sciences" 2013, vol. 4, nr 9.
 21. Wiśniewski A.W., Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego- zagadnienia podmiotowe, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 6.
 22. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU 2008, nr 50,poz. 291, z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 12 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. DzU 2002, nr 101, poz. 927).
 24. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (DzU 2001, nr 42, poz. 471, z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2001 r. o cenach (t.j. DzU 2013, poz. 385).
 26. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU 2012, poz. 803).
 27. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. DzU 2012, poz. 86).
 28. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich(DzU 2005, nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DzU 2006, nr 52, poz. 379, z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU 2013, poz. 403).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu