BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka-Potrzebna Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców sektora MŚP, w latach 2006-2013
Analysis of Enterprise Development Barriers, According to Enterpreur of SME Sector, in Years 2006-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 175-186, rys, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Sektor przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprises, Manufacturing sector, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP w ostatnich latach jest coraz wyższa i jednocześnie stanowią one większość wszystkich podmiotów na rynku. Niestety nie wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa są również aktywnie działającymi. Właściciele przedsiębiorstw decydują się na zawieszenie lub ograniczenie swojej działalności z powodu różnych barier, na które napotykają. Badania wśród przedsiębiorstw pozwoliły na wyróżnienie dziewięciu głównych grup barier, do których należą: wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, małe obroty, skomplikowanie przepisów prawnych, konkurencja małych przedsiębiorstw, konkurencja dużych przedsiębiorstw, biurokracja, koszty siły roboczej, odpowiednie kwalifikacje siły roboczej, a także warunki lokalowe wraz z wysokością czynszu. Analiza tych barier pozwala zobaczyć, które z nich są najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a także jak zmieniało się to w ostatnich latach. To cenna wskazówka dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd, który podejmuje działania mające na celu wspieranie oraz promowanie przedsiębiorczości.(abstrakt autora)

Number of the enterprises of SME sector in recent years is rising and at the same time they are majority of the all enterprises on the market. Unfortunately not all enterprises which are register are also active enterprises. Owners of enterprises are deciding to suspending or restraining their activity because of different barriers. Researches among entrepreneurs allow to point out nine main groups of the barriers, which are: the amount of taxes and fees required by law, small turnover, the complexity of law, competition from small enterprises, competition from large enterprises, bureaucracy, labor costs, relevant qualifications of employees, and also conditions of place to work including amount of rent. Analysis of those barriers shows which are the most burdensome for entrepreneur of SME sector, and how this changed in last few years. It is a valuable suggestion for the economic policy pursued by Government, that is taken actions to support and promote entrepreneurship.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
  2. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  3. Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
  4. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
  5. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
  6. www.stat.gov.pl.
  7. www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu