BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawność fiskalna podatków pośrednich
Fiscal Efficiency of Indirect Taxes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 257-269, tab., bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Podatki pośrednie, Polityka fiskalna, Zasady podatkowe, Budżet
Indirect taxation, Fiscal policy, Tax rules, Budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano uwagę na podatkach pośrednich w zakresie warunków ich skuteczności w realizowaniu funkcji fiskalnej. W tym celu omówiono znaczenie funkcji fiskalnej podatków, zasady ich konstrukcji, cechy, zalety i wady podatków pośrednich i ich miejsce w systemie podatkowym. Dokonano także analizy dochodów budżetu z tytułu podatków pośrednich na tle pozostałych podatków w latach 2004-2014. Pokazuje ona, że rola podatków pośrednich we wpływach podatkowych budżetu państwa jest dominująca, dlatego też tym większa jest potrzeba dbania przez władzę publiczną o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje w sposób sprawny i skuteczny. W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna proporcja między podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, będącymi głównym źródłem dochodów budżetowych, może stabilizować te dochody oraz ograniczyć negatywny efekt ponoszenia danin publicznych przez społeczeństwo.(abstrakt oryginalny)

In this article the author focuses his attention on the indirect taxes in terms of their effectiveness in the implementation of fiscal function. For this purpose there were discussed the importance of the fiscal functions of taxes, features, advantages and disadvantages of indirect taxes and their place in the tax system. There were also analyzed budget revenues from indirect taxes on the background of other taxes in the years 2004 to 2014. The analysis shows that the role of indirect taxes in the tax revenue is dominant, so the government should take care of the proper internal structure of indirect taxes in order to fulfill their functions efficiently and effectively. The conclusion is that only the optimal ratio between direct and indirect taxes, which are the main source of budget revenues, can stabilize and reduce the negative effect of public taxes incurred by society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouvier M., 2000, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Wydawnictwo KiK, Warszawa.
 2. Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., 1997, Prawo finansowe, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., 2005, Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 4. Domaszewicz R., 1995, Finanse w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 5. Easterly W., Rebelo S., 1993, Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation, NBER, Working Paper 4499, Cambridge.
 6. Elel L., 2000, System podatkowy, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. E. Ruśkowski, t. 2, Wydawnictwo KiK, Warszawa.
 7. Głuchowski J., 2006, Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 8. Gomułowicz A., 2001, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. Goronowski W., 1998, Systemy podatkowe (kryteria klasyfikacji), [w:] Księga jubileuszowa prof. Leona Kurowskiego, Warszawa.
 10. Harasimowicz J., 1988, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 11. Jaśkiewicz Z., 1964, Przerzucalność podatków w polskim systemie podatkowym, [w:] Studia podatkowe i budżetowe, Toruń.
 12. Komar A., 1995, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 13. Kulawczuk P., 2004, Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 14. Kuzińska H., 2002, Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 15. Litwińczuk H. (red.), 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, wyd. 6, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Majchrzycka-Guzowska A., 2011, Finanse i prawo finansowe, wyd. 9, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 17. McKenzie R.B., 1986, Macroeconomics, HMC, Boston.
 18. Musgrave R., Krzyżaniak M., 1963, The Shifting of the Corporation Income Tax, Baltimore.
 19. Neumark F., 1957, Interventionische und dirigische Steuerpolitik, [w:] Wirtschaftsfragen der freien Welt. Frankfurt/M.
 20. Neumark F., 1981, Grundsätzliche Betrachtungen über die Grenzen der Besteuerung, "Info-Schuldienst", nr 16-17.
 21. Roskamp T., 1963, The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growning Economy, "National Tax Journal", no. 16.
 22. Smith A., 2013, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa.
 23. Sobiech J., 2000, Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI: Opodatkowanie, red. E. Czerwińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 24. Sokołowski J., 1991, Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze, Skrypty AE we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Stiglitz J.E., 2010, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Szczodrowski G., 2012, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Weralski M., 1985, Pojęcie podatku, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, red. M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław.
 28. Wittmann W., 1975, Einführung in die Finanzwissenschaft, Stuttgart.
 29. Wojciechowski E., 1985, Systemy podatkowe, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL, red. M. Weralski, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Ossolineum, Wrocław.
 30. Wójtowicz W., 2002, Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu