BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Toruńska Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Fiscal Discipline in a Muslim Country - a Case of Turkey
Dyscyplina fiskalna w kraju muzułmańskim - przykład Turcji
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 346, s. 337-346, tab., bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Islam, Ekonomia, Polityka fiskalna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Islam, Economics, Fiscal policy, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie zasad ekonomicznych islamu i wypełniania dyscypliny fiskalnej Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) w muzułmańskiej Turcji. Osiągnięcie tak wyznaczonego celu wymagało studiów literaturowych oraz analizy danych statystycznych dotyczących finansów publicznych w Turcji. Postawiono tezę: kraj z dyscypliną religijną nie powinien/powinien mieć problemu/problem z przestrzeganiem dyscypliny fiskalnej zgodnie z Traktatem z Maastricht oraz Paktem Stabilności i Wzrostu. W latach 2006- -2013 Turcja spełniała reguły Maastricht znacznie lepiej niż większość krajów UE. Wydaje się, że zasady religijne Turcji mają pozytywny wpływ na ich dyscyplinę fiskalną w sektorze publicznym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the economic principles of Islam and the fulfilling of the fiscal discipline in the European Monetary Union (EMU) in Muslim Turkey. Achieving such a designated purpose, requires to make literature studies and analysis of statistical data on Public Finances in Turkey. The thesis is: the country with religious discipline should /not/ have a problem with complying the fiscal discipline according to the Maastricht Treaty and the Stability and Growth Pact. In 2006-2013 Turkey has fulfilled Maastricht public rule much better than the majority of EU countries. It seems that Turkey's religious rules have positive influence on fiscal discipline in their public sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A`la Maududi S.A., Zrozumieć islam, Międzynarodowa Islamska Federacja Organizacji Studenckich, Gdańsk 1990.
 2. Adamek J., Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. Buiter W., Islamic finance principles to restore policy effectiveness, www.blogs.ft.com/maverecon/ 2009/07islamic-finanance-principles-to-restore-policy effectiveness/#comments dated on 22th July, 2009.
 4. Buiter W., Ten Commandments for a Fiscal Rule in the EMU, CEPR, London 2003.
 5. Buti M., Giudice G, Maastricht Fiscal Rules at Ten: An assessment, European Commission, Brussels 2002.
 6. Council Directive , Regulation of the European Parliament and Council Regulation, No 1173-77/2011.
 7. Economy of Turkey, Wikipedia, the free encyclopedia 2010.
 8. European Commission, Regulation (EC) No1466/97; Regulation (EC) No1467/97.
 9. European Commission, Strengthening economic governance and clarifying the implementation of Stability and Growth Pact, COM(2004) 581 final.
 10. European Commission, Public Finance in EMU 2006, Chapter 3, Numerical Fiscal Rules in 25 Member States, Brussels2006.
 11. European Committee, Public finance in EMU 2009, Brussels 2009.
 12. European Commission, Candidate and pre-accession countries economic quarterly, April 2010a.
 13. European Commission, , Candidate countries, Turkey, Brussels 2010.
 14. European Commission, Candidate and pre-accession countries economic quarterly, April 2014.
 15. Eurostat, News release euro indicators, 55 /2010-22 April 2010.
 16. Eurostat, News release euro indicators, 64 /2014-23 April 2014.
 17. Fiscal discipline urged to cure market ills, http://news.malaysia.msn.com/top-stories/article.aspx dated on 5.06.2010.
 18. Golka M., W cywilizacji konsumpcyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 19. International Monetary Fund, Country Report no 09/73, February 2009a.
 20. International Monetary Fund, Fiscal Rules: Anchoring Expectations for Sustainable Public Finance, IMF Policy Paper, Washington, D.C. 2009.
 21. Jonas J., Fiscal Objective in the Post IMF Program World: The Case of Albania, IMF Working Papers, March 2010.
 22. Kettani H., 2010 World Muslim Population, Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Hawaii International Conference, Honolulu January 2010.
 23. Khan M.A.M, 2004, Mythology of Islamic Economics and Theology of the East Asian Economic Miracle, www.witness-pioneer.org/vil/search, dated on 10th June 2010.
 24. Krawczyk R., Islam jako system społeczno-gospodarczy, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013.
 25. Ministry of Finance in Turkey, Main Economic indicators, Ministry of Finance, Ankara 2010
 26. Murata S., Chittick W.C., The Koran, 2004, www.wponline.org, dated on 22th June 2010.
 27. Quran, translated by J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986.
 28. Ries J., Islam, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
 29. Regulation of the European Parliament and Council Regulation No 1173-77/2011
 30. Sulaiman S.J., The shura principle in Islam, Al.-Hewar Center, 1999, www.alhewar.com/SadekShura. htm.
 31. Strachota K., Nowe mocarstwo globalne, "Tygodnik Powszechny" nr 45/2013,
 32. Szyszko-Bohusz A., Hinduizm, buddyzm, islam, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
 33. Treaty of Maastricht (Article 121 and 104), www.ec.europa.eu.
 34. Waldenfels H., Religie odpowiedzią na pytanie o sens istnienia człowieka, Verbinum, Warszawa 1986.
 35. Winiecki J., Przegrana wiosna, "Polityka" nr 2854/ 2012,
 36. www.islamreligion.com/article/181/dated on 08.06.2010.
 37. www.oecd.org/statistic/ dated on 11th June 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu