BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulborska-Łukaszewicz Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Publiczne czy prywatne? O zarządzaniu instytucjami artystycznymi w Polsce
Public or Private? The Artistic Institution Management in Poland
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 251-275, wykr., bibliogr. 37 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie kulturą, Instytucje kultury, Instytucje publiczne, Konkurencyjność
Cultural management, Cultural institutions, Public institutions, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze problemy pojawiające się w zarządzaniu publicznymi instytucjami artystycznymi w Polsce. Omówiono kondycję artystyczną instytucji kultury, bariery ich rozwoju, mocne i słabe strony funkcjonowania w formie publicznych instytucji kultury, szanse i zagrożenia oraz konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych.

The article is devoted to the management of public artistic institutions in Poland in the context of a cycle of debates under the shared title: CULTURE AGAINST THE WALL - ABOUT CULTURE & WITH CULTURE. They were organised by the Culture Institute of the Jagiellonian University during the academic year 2013/14. The debates were organised in cooperation with the Foundation for Modjeska and the "Dziennik Polski" newspaper. The topic was concentrated around the privatisation of culture institutions and its consequences - looking for the balance between the mission and economy, the position of the artists, the way of employment, and different types of contracts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001.
 2. Datko A., Necel R., Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Poznań 2011.
 3. Gazur Ł., Kultura jest jak sport wyczynowy, rozmowa z prof. Jackiem Purchlą, "Dziennik Polski" z 11.04.2013, s. 10A.
 4. Gazur Ł., Teatr opanowało lenistwo, rozmowa z Piotrem Siekluckim, dyrektorem Teatru Nowego w Krakowie, "Dziennik Polski" z 5.03.2013.
 5. Gierat-Bieroń B., Europejskie modele polityki kulturalnej (2), Kraków 2006.
 6. Haselbach D., Klein A., Knüsel P., Opitz S., Der Kulturinfarkt Von Allem zu viel und überall das Gleiche, Monachium 2012.
 7. Jagodzińska K., Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Warszawa 2013; http:// www.mck.krakow.pl/news/spotkanie-kultura-a-rozwoj [odczyt: 13.07.2014].
 8. Kaczmarek O., Ciemna strona festiwali oczami wolontariusza, "Czas Kultury" 2013, nr 4, s. 21.
 9. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 2001 r. Nr 28 poz. 319 z 26.03.2001 ze zm.
 10. Kultura w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 11. Kultura w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 12. Lupa K., Ulotniła się możliwość dialogu, "Dziennik Polski" z 21.03.2013.
 13. Malatyńska-Stankiewicz A., Narodziny i śmierć w kulturze, rozmowa z Janem Tomaszem Adamusem, dyrektorem Capelli Cracoviensis, "Dziennik Polski" z 4.04.2013.
 14. Malatyńska-Stankiewicz A., Niczego nie żałuję, rozmowa z Pawłem Przytockim, "Dziennik Polski" z 25.03.2013.
 15. Orzechowski K., Nie jesteśmy spróchniałą fregatą, rozmowa z dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, "Dziennik Polski" z 25.03.2013.
 16. Pakt dla kultury (2011) zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczna reprezentowaną przez ruch Obywatele Kultury w dniu 14 maja 2011 r. [w:] "Animator Kultury", nr 6, s. 34-35, dostępny on-line: http://obywatelekultury.pl/tresc-paktu/ [odczyt: 10.07.2014].
 17. Prawne, organizacyjne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania życia teatralnego we Francji, Warszawa 2000. Materiał przygotowany w 2000 roku przez Instytut Francuski w Warszawie oraz Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza na seminarium z cyklu "Problemy zarzą-dzania instytucjami życia teatralnego we Francji" (materiał powielony w dyspozycji autorki).
 18. Płoski P., Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989-2009, Warszawa 2009, s. 56, Raport o teatrze: www.kongreskultury.pl [odczyt: 15.07.2014].
 19. Płoski P., Lewandowska K., Tuscher J., Reformy teatrów miejskich w Europie [w:] Program rozwoju kultury w Warszawie w latach 2009-2020, Warszawa 2008.
 20. Rozhin A. (red.), Raport o stanie teatru za rok 2001, Warszawa 2003.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu ich przekazywania. Dz.U. 1993 r. Nr 65 poz. 309.
 22. Stanowski R., Kultura nie jest grzeczna, rozmowa z Bartoszem Szydłowskim, dyrektorem Łaźni Nowej - członkiem Rady do spraw Instytucji Artystycznych Ministerstwa Kultury, "Dziennik Polski" z 08.03.2013.
 23. Suchan J., Instytucje publiczne, czyli jakie? [w:] B. Sobieszek (red.), Regionalny Kongres Kultury 2011. Raport, Łódź 2011, s. 66-71.
 24. Szulborska-Łukaszewicz J., Kultura to proces dochodzenia do wartości [w:] E. Orzechowski, K. Plebańczyk (red.), "Zarządzanie w Kulturze", t. 10, Kraków 2009, s. 345-354.
 25. Szulborska-Łukaszewicz J., Instytucje kultury w Polsce - specyfika ich organizacji i finansowania, "Zarządzanie w Kulturze" 2012, nr 13, z. 4, s. 305-328.
 26. Szulborska-Łukaszewicz J., Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce - misja a ekonomika, "Zarządzanie w Kulturze" 2013, nr 14, z. 1, s. 19-39.
 27. Szulborska-Łukaszewicz J., Polityka kulturalna w Krakowie, Kraków 2009.
 28. Szulborska-Łukaszewicz J., Wstęp [w:] Miejskie Instytucje kultury. Przewodnik, Kraków, 2000.
 29. Szulborska-Łukaszewicz J., Czy Kraków ma szansę stać się prężnym europejskim ośrodkiem teatralnym? Rozważania na temat potencjału Krakowa w kontekście gminnego projektu Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie [w:] E. Kocój (red.), "Zarządzanie w Kulturze", t. 11, Kraków 2010, s. 55-80.
 30. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536.
 31. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011 r. Nr 207 poz. 1230.
 32. Towse R., Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.
 33. Trzeciak H., Ekonomika teatru, Warszawa 2011.
 34. Wagińska-Marzec M., Zmiany strukturalne i finansowo-organizacyjne w kulturze zjednoczonych Niemiec [w:] Z. Mazur, H. Orłowski, M. Wagińska-Marzec, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013.
 35. Wagińska-Marzec M., Debata wokół subwencjonowania kultury w Niemczech, "Przegląd Zachodni" 2012, nr 3 (344).
 36. Wolak U., Kultura na wolny rynek. Warto sięgać po prywatne pieniądze, "Dziennik Polski" z 19.09.2013.
 37. Wolak U., Prywatne teatry są dyskryminowane, rozmowa z Anną Nowicką, reżyserką, aktorką i dyrektorką Teatru Barakah, "Dziennik Polski" z 16.03.2013; http://forumsztukiwspolczes- nej.blogspot.com/ [odczyt: 12.07.2014]; http://www.dziennikpolski24.pl/tag/kultura-pod- sciana.html [odczyt: 14.07.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu