BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdokaitė-Vitienė Gabija (Instytut Badania Kultury Litwy)
Tytuł
Understanding the Image of Christ in Distress in Lithuanian Folk Culture: the Conceptions of Passion, Sin and Prefiguration of Prophet Jeremiah
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2014, t. 15, s. 287-302, fot., bibliogr. 36 poz.
Culture Management
Słowa kluczowe
Religia, Sztuka, Religie chrześcijańskie, Dziedzictwo kulturowe
Religion, Art, Christian religions, Cultural heritage
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article discusses a few aspects of the conception of one image found in the Lithuanian folklore and religious sculpture of the turn of 19th and 20th century. The author points out possible influences of the official Catholic Church liturgy, teaching, official religious art, devotional literature, sermons, chants on folklore and folk religious art. This article explores direct influences and the syncretism of these ideas in the peasant culture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, t. 11, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1978.
 2. Depuis J., O jūs kuo mane laikote? Kristologijos įvadas, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004.
 3. Derdziuk A., Grzech w XVIII wieku. Nurty w polskiej teologii moralnej, Lublin 1996.
 4. Dobrzeniecki T., Chrystus Frasobliwy w literaturze średniowiecznej, "Biuletyn Historii Sztuki" 1968, nr 3, p. 279-299.
 5. Fehlemann S., Christus im Elend: vom Andachtsbild zum realistichen Bildokument [in:] Ikono- graphie: Anleitung zum Lesen Bildern, München 1990, p. 79-96.
 6. Finaldi G. (ed.). The Image of Christ, London 2000.
 7. Hans Holbein: Der Ältere und die Kunst der Spätgotik, Augsburg 1965.
 8. Jankevičiūtė G., Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940, Kaunas 2003.
 9. Kruszelnicki Z., Ze studiów nad ikonografią Chrystusa Frasobliwego, ,,Biuletyn Historii Sztuki" 1959, nr 3-4, p. 307-328.
 10. Kunczyńska-Iracka A., Chrystus Frasobliwy i jego miejsce w tradycyjnej religijności ludowej, "Polska Sztuka Ludowa" 1980, nr 3-4, p. 143-152.
 11. Kunczyńska A., Chrystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie ludowej, ,,Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 1960, nr 4, p. 211-229.
 12. Kurczewski J., Kościoł zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, t. 2, Wilno 1910.
 13. LNB RS, f. 127, b. 95, L. 32. Notes of the expeditions participant J. Petrulis from Art Museum of the Lithuanian SSR in 1959-1960.
 14. LVIA f. 604, ap. 1, b. 249. Concio de Confessione in Missionibus dicenta.
 15. LVIA f. 669, ap. 2, b. 241, l. 598v. The visitation act of the Aleksendravėlė Church in 1830.
 16. Osten G. von der, Christus im Elend, ein niederdeutsches Andachtsbild [in:] Westfalen. Hefte für Geschichte Kunst und Volkskunde, Bd. 30, Münster 1952, p. 185-197.
 17. "Penitence" [in:] Dictionnaire de le Spiritualité, t. XII, Paris 1989, p. 980-994.
 18. Piramidowicz D., Cudowne wizerunki Chrystusa "z drzewa rżnięte" w dawnej diecezji wileńskiej, [in:] R. Sulewska, M. Wardzyński (red.), Artyści włoscy w Polsce, Warszawa 2004, p. 597-607.
 19. Romer E., Oracja Wielkanocna, "Wisła" 1897, t. 11, p. 340.
 20. Rozmyślania dominikańskie, wyd. i oprac. K. Górski i W. Kuraszkiewicz; oprac. ikonogr. Z. Rozanow; wstęp komparatyst. T. Dobrzeniecki, t. 1, Wrocław 1965.
 21. Schuler E.A., Die Musik der Osterfeiern, Osterspiele und Passionen des Mittelalters, Kassel 1951.
 22. Seweryn T., O Chrystusie Frasobliwym. Figurki - legendy - świątkarze, Kraków 1926.
 23. Surdokaitė G., Balninkų Rūpintojėlio skulptūra, "Menotyra" 2008, nr 3, p. 1-7.
 24. Surdokaitė G., O znaczeniu pewnego wizerunku w życiu religijnym i sztuce: Chrystus Frasobliwy - jego funkcja i miejsce, "Zarządzanie w Kulturze" 2013, nr 14, z. 2, p. 121-138.
 25. Surdokaitė G., Rūpintojėlio kultas Lietuvoje [in:] Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 54: LDK Sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, sudarytoja R. Janonienė, Vilnius 2008, p. 173-182.
 26. Surdokaitė G., Rūpintojėlio pirmavaizdžio problema [in:] Vilniaus dailės akademijos darbai, Vilnius 2004, t. 35: M. Iršėnas, G. Surdokaitė (eds.), Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transfor- macijos tyrimai, 2004, p. 99-111.
 27. Surdokaitė G., Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas XVII-XVIII a. LDK bažnyčiose: paskirtis ir paplitimas, ,,Menotyra" 2005, nr 2, p. 23-29.
 28. Surdokaitė G., Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo paskirtis, "Menotyra" 2010, nr 1, p. 51-64.
 29. Ulevičius B., Kaukolė po kryžiumi: Adomo kapo reikšmė išganymo dramoje [in:] Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 47-59.
 30. Urbonienė S., Religinė liaudies skulptūra Lietuvos kaimo kultūroje (XIX a. II pusė - XX a. I pusė): Doctoral disertation, Vilnius 2009.
 31. Vaicekauskas M., Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus giesmės, Vilnius 2005.
 32. VDKM S 111105. Chronologia erectionis et fundationis konventus et custodiae Vilnensis ADS:< ... > conscripta que per A. R. P. Thomam Digon praedicator generalem Patrem provinciae ac chronologum sub officio A. V. P. Stephani Romanovicz custodis ac gvardiani Vilnen: Anno Dñi 1668.
 33. Zowczak M., Biblia ludowa: Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.
 34. Zrzelski J., Bolesław albo Krol Bolesci < ... > Podany W. X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu. Ná ten czás Rektora Collegium Mińskiego, W Wilnie w Drukárni J K. M. Akádemickiey Soc: Jesu. Roku 1740.
 35. Сурдокайте Г., Иконография, распростанение, назначение образа Спаса Полунощного в XVII-XX вв. в Великом Княжестве Литовском и Литве [in:] Древнерусская скульптура, т. 6: Проблемы иконографии, вып. I, Москва 2009, p. 50-66, 168-169.
 36. Сурдокайте Г., Иконография Спаса Полунощного в Литве, Деревянная культовая скульптура: Проблемы хранения, изучения, реставрации, Москва 2011, p. 210-225.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu