BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernyszewicz Eugenia (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Changeability of Consumer Preferences Concerning the Methods of Fruit Production
Zmienność preferencji konsumentów w zakresie metod produkcji owoców
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja proekologiczna, Produkty ekologiczne, Technologia produkcji żywności, Preferencje konsumenta
Fruit, Pro-ecological production, Ecological product, Food production technology, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie i porównanie preferencji konsumentów dotyczących metody produkcji owoców (konwencjonalnej lub ekologicznej) w latach 2001, 2003 i 2006 oraz związków pomiędzy preferencjami a cechami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi konsumentów. Analizę wykonano na podstawie danych z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Lublina. Wyniki badań wskazują na to, że niektóre cechy konsumentów, jak płeć, dochody i typ rodziny, istotnie różnicowały preferencje w zakresie wyboru technologii produkcji owoców. Wzrost dochodów wiązał się z większą akceptacją metody ekologicznej, a ich spadek z większą częstotliwością wskazań na metodę konwencjonalną. Zainteresowanie metodą produkcji podczas zakupu owoców było istotnie wyższe wśród mężczyzn niż kobiet. Deklaracja zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne była także współzależna z płcią konsumentów, a ponadto w 2006 roku - niezbyt silnie związana z dochodami ankietowanych. W latach 2001 i 2006 wykazano zmienność preferencji w zakresie deklaracji zapłaty wyższej ceny za owoce ekologiczne, a niezmienność zainteresowania technologią produkcji owoców podczas zakupów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to establish and compare consumer preferences concerning the methods of fruit production (traditional or organic ones) in the years 2001, 2003 and 2006 and the relations between the preferences and the socio-economic and demographic features of the consumers. The analysis was conducted on the basis of the data from surveys carried out among the inhabitants of Lublin. Results of those surveys point out that certain features of the consumers such as the sex, incomes and the family type significantly differentiated preferences concerning the method of fruit production. Increased incomes were connected with greater acceptance of the organic method, and their decrease was related to greater frequency of indicating the conventional method. Interest in the method of production, while buying the fruit was significantly higher among men than among women. Declaring the willingness to pay more for organic fruit was also correlated with the consumers' sex. Besides, in 2006 it was not too strongly related to the incomes of the respondents. In the years 2001 and 2006 changeability of preferences con-cerning the willingness to pay a higher price for organic fruit and no change in the interest in the technology of fruit production while purchasing the fruit were shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europejski Plan Działania dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa. 2004. Załącznik do komunikatu Komisji SEC. 739. Rada Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 2. Jongen W.M.F., 2000. Food Supply Chains: From Productivity toward Quality. In: Fruit & vegetables quality. An integrated view. Eds R.L. Shewfelt, B. Bruckner. Technomic Publishing Co, Lancaster Basel, 3-20.
 3. Kurzawiński J., 2001. Marketingowe badania konsumentów owoców. In: Materiały IV Ogólnopol. Konf. Ogrod. "Marketing w ogrodnictwie‖. Lublin, 12-13.12.2001. AR, Lublin, 97-100.
 4. Licznar-Małańczuk M., Szewczuk A., Sosna I., Gudarowska E., 2001. Preferencje konsumentów przy zakupie owoców - dla miasta Wrocławia. In: Materiały IV Ogólnopol. Konf. Ogrod. "Marketing w ogrodnictwie‖. Lublin, 12-13.12.2001. AR, Lublin, 119-127.
 5. Niewiadomski K., 2007. Aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zag. Ekon. Roln. 1(310), 70-86.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 2007. Dz. U. L 189, 20.07.2007, 1-23.
 7. Rzepecka M., 2004. Stan i tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. In: Materiały seminarium "Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej‖. Warszawa, 28.06.2004. IHAR-S, KRIR, Warszawa, 42-51.
 8. Smólczyńska K., 2002. Preferencje konsumentów w zakresie owoców dostępnych na rynku przez cały rok w świetle badań ankietowych w Warszawie w 2001 roku. Maszynopis. SGGW, Warszawa.
 9. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IHAR-S, Wydział Nadzoru Rolnictwa Ekologicznego oraz Produktów Regionalnych. http://www.ijhar-s.gov.pl.
 10. Szołtysek K., 2004. Zarys problematyki żywności ekologicznej. Wyd. AE, Wrocław.
 11. Wenzel M., 2001: Bezpieczna żywność a integracja europejska - opinie respondentów z niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. In: Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia‖ 136. www.cbos.com.pl.
 12. Żakowska-Biemans S., 2000. Żywność ekologiczna w zachowaniach konsumentów polskich i krajów Unii Europejskiej. In: Materiały Ogólnopol. Konf. Nauk. "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe‖. Warszawa, 12-13.12.2000. Wyd. SGGW, Warszawa, 503-509.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu