BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Land Rent Category in Mainstream Economics and its Contemporary Applications
Kategoria renty gruntowej w ekonomii nurtu głównego i jej współczesne zastosowania
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 27-37, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna UE, Ekonomia neoklasyczna, Wspólna Polityka Rolna, Renta gruntowa
EU agricultural policy, Neoclassical economy, Common Agricultural Policy (CAP), Land annuities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalizacja ekonomiczna przyspiesza przepływy czynników wytwórczych w skali krajowej i globalnej. W rezultacie wartość dodana jest przechwytywana przez mechanizm rynkowy i przepływa do podmiotów silniejszych ekonomicznie. Dotyczy to w szczególności sektora rolnego. Pojawia się ważne pytanie, czy w tych warunkach czynnik ziemi jest zdolny do generowania rent ekonomicznych, które stanowiłyby przesłankę przewag komparatywnych? Z jednej strony - ricardiańskie renty gruntowe zanikają, renty ekonomiczne według doktryny Henry George'a wywołują kryzysy finansowe, a założenia monetarystyczne okazują się niewystarczające. Z drugiej strony - czynnik ziemi zyskuje nowe zastosowania w zakresie usług środowiskowych, które pozwalają założyć, że renty gruntowe mają źródło w przepływach realnych. Celem artykułu jest ukazanie ewolucji teorii renty gruntowej od czasów ekonomii klasycznej do dzisiaj. Podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie, czy znane teorie renty gruntowej są aktualne i jak można wykorzystać kategorię renty gruntowej we współczesnej polityce rolnej Unii Europejskiej? Stawia się hipotezę, że teoria neoklasyczna, na ogół prezentowana w literaturze tematu, jest niewystarczająca do opisu rzeczywistości, ponieważ redukuje źródła renty gruntowej do nieelastyczności podaży ziemi i traktuje ją jako stałą w modelach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The economic globalisation process makes the economic factors rotate faster. As a result the value added is intercepted by market mechanism and transferred to the economically stronger entities. That process concerns especially agriculture. There exists a crucial question whether an agricultural land factor is still capable to generate economic rents which would be the determinants of comparative advantages? On the one hand, D. Ricardo's land rents are vanishing, H. George's rents are provoking financial crisis, monetarists assumptions are becoming unsufficient, on the other, the land factor gains new environmental applications and there is still a hope that land rents have its origins in a real value. This paper aims at presenting the evolution of the land rents theory starting from classical economics. The author makes an attempt to answer the question if the land rent theories are still relevant and how land rent category can be implemented in agricul-tural policy of the UE? One formulates a hypothesis that the neoclassical theory of rent usually presented in economic textbooks is insufficient to describe reality reducing the sources of land rent to a low land supply flexibility and treating that as constant variable in economic models. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus J.G., 1997. Henry George's Ingenious Tax: a Contemporary Restatement - Special Issue: Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George. Am. J. Econ. Sociol. 4, 4.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 1993. Ekonomia. T. 1. PWE, Warszawa.
 3. Blaug M., 2000. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 4. Czyżewski B., 2008. Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, 109-114.
 5. Fiszel H., 1957. Renta gruntowa - kandydat do rehabilitacji. Życie Gosp. 21, 7.
 6. Foldvary F.E., 2008. The Marginalists who Confronted Land. Am. J. Econ. Sociol. 9, 9.
 7. George H., 1981 [1879]. Progress and Poverty. Schalkenbach Foundation, New York.
 8. Marx K., 1959. Kapitał. T. 3, cz. 2. Książka i Wiedza, Warszawa.
 9. Menger C., 1976 [1871]. Principles of Economics. Trans. James Dingwall and Bert Hoselitz. New York University Press, New York.
 10. Mieszczankowski M., 1964. Teoria renty absolutnej. PWN, Warszawa.
 11. Pareto V., 1964 [1896]. Cours d'economie politique. Librairie Droz, Geneva.
 12. Ricardo D., 1957. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. PWN, Warszawa.
 13. Robinson J., 1948. The economics of imperfect competition. Wyd. MacMillan, London.
 14. Rodbertus K., 1959. Pisma ekonomiczne. PWN, Warszawa.
 15. Samuelson P.A., 1958. Economics. Wyd. McGraw-Hill Book Co., New York.
 16. Smith A., 1954. Bogactwo narodów. PWN, Warszawa.
 17. Walras L., 1990 [1896]. Etudes d'économie sociale. Economica, Paris.
 18. Weiser F., 1971 [1893]. Natural value. Augustus M. Kelley, New York.
 19. Woś A., 2006. Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru. IERiGŻ, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu