BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiak-Felicka Dominika (Politechnika Łódzka), Szmit Maciej (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu urzędami - wybrane zagadnienia
It Tools in Management Offices - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 232-240, tab., rys., bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Narzędzia zarządzania, Informatyka
Management tools, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sekretarzy urzędów miejskich miast wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich. Celem badań było poznanie opinii urzędników na temat wykorzystywanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie, oceny istotności narzędzi informatycznych i projektów informatycznych w pracach urzędów oraz zebranie informacji o poziomie zadowolenia urzędników z realizacji i sposobach zarządzania projektami informatycznymi oraz oceny uwarunkowań prawnych narzucanych przez przepisy. (fragment tekstu)

The article presents the results of questionnaires conducted among the secretaries of City Offices and Marshall's Offices. The purpose of this study was to examine opinions of officials about: IT tools of management support, the significance of IT tools and IT projects and assessment of IT project management and implementation and legal requirements imposed by law. Translated by The article presents the results of questionnaires conducted among the secretaries of City Offices and Marshall's Offices. The purpose of this study was to examine opinions of officials about: IT tools of management support, the significance of IT tools and IT projects and assessment of IT project management and implementation and legal requirements imposed by law. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk A. i in.: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 2. Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Jankowski J.: Administracja elektroniczna, Municipium, Warszawa 2009.
 4. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2002.
 5. Korzeniowski L.F.: Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010.
 6. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych realizowanych w latach 2006- -2008, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 5 (712), ORGMASZ, Warszawa 2009.
 7. Lisiak-Felicka D.: Zarządzanie projektami informatycznymi w wybranych urzędach miejskich i urzędach marszałkowskich w ocenie urzędników, [w:] Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 8. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Projekty informatyczne w administracji samorządowej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, WNUS, Szczecin 2010.
 9. Szmit M.: Informatyka w zarządzaniu, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003.
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, DzU 2011, nr 14, poz. 67.
 11. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., DzU 2008, nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, DzU 2010, nr 40, poz. 230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu