BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Uruchomienie platformy target2-securities jako kolejny etap tworzenia jednolitego europejskiego rynku kapitałowego
The Introduction of Target2-Securities Platform as a Next Stage of Creating A Single European Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 311-319, bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Integracja systemów, Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym (TARGET2)
Capital market, Systems integration, Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo nasilenia procesów integracyjnych i konsolidacyjnych obejmujących rynki finansowe krajów członkowskich infrastruktura rozrachunkowo-depozytowa rynku kapitałowego pozostaje dość zróżnicowana i sfragmentaryzowana - nie tylko w całej Unii, ale nawet w samej strefie euro. Utrudnia to swobodny przepływ kapitału, znajdując odzwierciedlenie w wyższych kosztach zawieranych transakcji. Przeprowadzone w ostatnich latach analizy kosztów funkcjonowania systemów rozrachunku papierów wartościowych wykazały, że koszty związane z rozrachunkiem transgranicznym są ponaddziesięciokrotnie wyższe niż te ponoszone w przypadku transakcji krajowych. Za istniejący stan rzeczy winą obarcza się brak harmonizacji pomiędzy poszczególnymi krajami w sferze prawnej, podatkowej i technicznej. Dokonywane na rynku kapitałowym transakcje fuzji i przejęć instytucji zaangażowanych w organizację obrotu nie zapewniły niestety funkcjonowania zunifikowanej infrastruktury posttransakcyjnej, przede wszystkim ze względu na stosowanie zróżnicowanych modeli prowadzenia biznesu w tym obszarze rynku. Szansę na rozwiązanie istniejącego problemu stworzyło wdrożenie systemu TARGET2 - paneuropejskiego systemu rozliczeń międzybankowych w euro w czasie rzeczywistym. Możliwe stało się bowiem wykorzystanie wspomnianego systemu do rozrachunku transakcji papierami wartościowymi na obszarze objętym zasięgiem jego działania. (fragment tekstu)

This paper presents main assumptions of project of activation paneuropean securities settlement platform - TARGET2-Securities. It determines the significance of compiled system for unification and harmonization post-trading services and the system's role in creating a single European market. The article specifies advantages resulting from implementation of new settlement rules (including reduction in transactional cost), simultaneously pointing out threats being a consequence of intensification of competence in this part of the market. It also describes actions undertaken by Polish infrastructure institutions aimed at joining to T2S platform. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. Urz. L 145, 30.04.2004.
  2. European Central Bank, Target2-Securities. Settling without borders, Imprimerie Centrale, Luxembourg 2009.
  3. European Code of Conduct for Clearing and Settlement. http://fese.eu/_lib/files/ European_Code_of_Conduct_for_Clearing_and_Settlement.pd f
  4. The Giovannini Group: Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union, European Commission, Bruksela 2001.
  5. Pycko S.: T2S - szanse i korzyści oraz potencjalne zagrożenia dla rynku, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Warszawa 2010. http://www.kdpw.pl/pl/ kdpw/aktualnosci/Strony/NewsDetails.aspx?idn=283
  6. Wróbel B., Nakoneczny K., Kapis M., Pajkowska M., Zielińska K., Budrewicz E.: Systemy rozrachunków papierów wartościowych w Polsce i  Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu