BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych - stan dotychczasowych i propozycje administracyjne na lata 2014-2020
Enternal Sources of Financing INvestment in Farms - The Current State and Administrative Proposals for 2014-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 358-368, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Inwestycje, Źródła finansowania
Arable farm, Investment, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę potencjalnych źródeł finansowania inwestycji w gospodarstwach rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości finansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - "Działanie 121 - Modernizacja gospodarstw rolnych". Jak wynika z analizy, "Działanie 121 - Modernizacja gospodarstw rolnych" jest bardzo popularnym programem wśród działań PROW 2007-2013. Od początku 2007 roku do końca września 2013 roku rolnicy złożyli 96 258 wniosków, na łączną kwotę 13,990 mld zł. Jednym z głównych dokumentów, umożliwiającym ocenę gospodarstw w zakresie kryteriów dostępu do pomocy przewidzianej w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla niniejszego działania jest "Plan Rozwoju Gospodarstwa", który ma jednak wiele słabości. Niewątpliwie jedną z nich jest wybór parametrów do obliczania efektów ekonomicznych realizowanej inwestycji (nadwyżka bezpośrednia). Osoby sporządzające ten dokument (zazwyczaj rolnik z doradcą) są w stanie uzasadnić niemal każdą inwestycję(abstrakt autora)

This paper presents and assesses possible sources of financing investment in farms . Particular attention was paid to the possibility of financing of investment from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - Measure 121 "Modernization of agricultural holdings". As the analysis shows, the Measure 121 "Modernisation of agricultural holdings" is very popular among the activities of the RDP 2007-2013. From early 2007 until the end of September 2013 farmers applied 96 258 applications, totaling nearly 13,990 billion zł. One of the main document, to allow an assessment of farms in terms of the criteria for access to the aid provided for in the provisions of the Implementing Regulation Ministry Of Agriculture And Rural Development for "Modernisation of agricultural holdings" is "Farm Development Plan". It has many weaknesses. Undoubtedly, one of them is the selection of parameters in the calculation of economic effects (gross margins) on the implementation of the investment. Persons preparing this document (usually a farmer with an advisor ) are able to justify almost every investment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 90.
 2. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-daneliczbowe/ program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013/modernizacja-gospodarstwrolnych. html (30.09.2013).
 3. Manteuffel R., Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987.
 4. Parzonko A., Koszty normatywne jako ważny instrument wspomagający zarządzanie gospodarstwem mlecznym - rozwiązania KTBL, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 252.
 5. Projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, wersja I, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 26 lipca 2013 roku, http://www. minrol.gov.pl/pol/.
 6. Rembisz W., Stańko S., Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie
 7. [ w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2007.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
 11. Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 12. Wilkin J., Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucja funkcji i relacji
 13. [ w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, Wyd. IRWiR, Warszawa 2005.
 14. Ziętara W., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wyd. FAPA, Warszawa 1998.
 15. Ziętara W., Tendencje i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji, roczniki SERiA, t. XIII, z. 5, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu