BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałkowska Joanna (Politechnika Poznańska), Włodarkiewicz-Klimek Hanna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wpływ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na kształtowanie strategii i systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach
The Influence of Knowledge Based Economy Development on Shaping the Strategy and Information Technologies in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 363-370, bibliogr.5 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Systemy informatyczne, Przedsiębiorstwo
Knowledge-based economy, Computer system, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dynamika zmian otocznia zewnętrznego oraz ewolucja społeczna powodują konieczność dostosowania wewnętrznego układu organizacji do nowej sytuacji i nowych potrzeb. Identyfikując okazje, jakie stwarza otoczenie dla rozwoju organizacji, w szczególny sposób należy rozważyć zmianę modelu gospodarki, jaki dokonał się poprzez przyjęcie przez kraje europejskie w 2000 roku wspólnej koncepcji rozwojowej zawartej w Strategii Lizbońskiej. Strategia zakładała budowę najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do utrzymania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. Strategia Lizbońska skupiała się na rozwoju czterech zasadniczych potencjałów, do których zaliczono: kapitał ludzki, system innowacyjny, technologie teleinformatyczne, otoczenie instytucjonalno- prawne. Dziesięcioletnia perspektywa realizacji strategii pokazała szereg pozytywnych zmian, choć nie tak dynamicznych jak zapowiadano, jakie dokonały się w krajach europejskich dzięki ukierunkowanym działaniom w perspektywach strategicznych oraz funduszom dystrybuowanym poprzez programy operacyjne. Realizacja Strategii Lizbońskiej w dużym stopniu zakłócona została kryzysem światowym, który zmusił państwa europejskie do podjęcia skutecznych działań zapobiegających negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego. Zreformowana koncepcja nowej Europy została zawarta w przyjętej w 2010 roku nowej strategii Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nowo przyjęta strategia zakłada 3 kierunki działań określone jako: rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej), rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną). Powyższe działania są bezpośrednią kontynuacją założeń Strategii Lizbońskiej, analizując szczególnie koncepcję strategiczną - Europa 2020 z punktu widzenia organizacji gospodarczych, dla których szczególną okazję stwarza zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) zgodnie z definicją Banku Światowego2 rozumiana jest tutaj jako gospodarka, w której trwałe użycie i tworzenie wiedzy są w centrum jej procesów rozwoju gospodarczego. Gospodarka wiedzy to taka, która używa wiedzy jako silnika wzrostu gospodarczego. Przyjęta koncepcja rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, wspomagana kapitałem płynącym z funduszy UE stanowi doskonałe tło dla rozwoju przedsiębiorstw. Bezpośrednie i pośrednie okazje, jakie stwarza rozwój gospodarki wiedzy, są dla wielu przedsiębiorstw sygnałem do dostosowania własnej strategii rozwojowej do warunków nowej gospodarki, a także do właściwego doboru i rozwoju systemów informatycznych, które są jednym z podstawowych narzędzi dostosowania do nowej rzeczywistości. (abstrakt autora)

The paper presents the factors influencing on Polish enterprises strategy and information technologies shaping in conditions of knowledge-based economy. There is pointed the area results from knowledge-based economy conception which are the direct and indirect chances for organization development. According to this, the authors focused mainly on the role of strategy and IT technologies in researched enterprises in a context of their ability to opportunities usage which are created by the knowledgebased economy development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
  2. Kałkowska J., Pawłowski E., Trzcielińska J., Trzcieliński S., Włodarkiewicz- -Klimek H., Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z  przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  3. Kałkowska J.. Włodarkiewicz-Klimek H.: Information technologies in concurrent engineering in selected knowledge based economy companies in Poland - some results of research, w: W. Karwowski, G. Salvendy (eds.): Advances in human factors, ergonomics and safety in manufacturing and service industries, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2011.
  4. Włodarkiewicz-Klimek H, Kałkowska J.: Shaping the strategy of knowledge based economy of Polish enterprises, w: W. Karwowski, G. Salvendy (eds.): Advances in human factors, ergonomics and safety in manufacturing and service industries, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2011.
  5. Korea as Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned. Overview, World Bank, Washington 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu