BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński), Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania i proces współdziałania jednostek sektora publicznego i biznesu
The Conditions and Cooperation Processes between the Public Sector and Business Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 27-40, bibliogr. 20 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Samorząd terytorialny, Wspieranie przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Public finance sector units, Public finance sector, Local government, Entrepreneurship support, Local entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania znaczenia i roli, jaką mogą pełnić jednostki samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnych procesów przedsiębiorczości. Określono zadania samorządu w kontekście uwarunkowań i wpływu na lokalny biznes i jego otoczenie. Omówiono instrumenty i narzędzia wsparcia lokalnego biznesu. W szerokim kontekście wskazano na możliwe obszary współpracy i współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sformalizowanych form instytucji otoczenia biznesu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the importance of local self-government units, as well as to present how they might impact the local business processes. The article defines the tasks for local self-government units in business circumstances and their influence on the whole local business environment. The article gives an overview of the useful tools and resources to support local business undertakings, as well as indicates the possible fields of cooperation between local government and business units, with the emphasis on the specific forms of the business environment in these units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S., Lokalna polityka gospodarcza, Wyd. UMK, Toruń 1994.
 2. Broszkiewicz R., Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój regionów, w: Polityka regionalna - kierunki i instrumentacja, red. B. Winiarski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 3. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2004.
 4. Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 6. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 7. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008.
 8. Madej T., Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wyd. Naukowe US, Szczecin, 1998.
 9. Matusiak K., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, ITEPIB, Radom - Łódź 2006.
 10. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 11. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Mażewska, PARP, Warszawa 2012.
 12. Partnerstwo w praktyce, red. D. Bielawska, B. Bielawski, A. Jachimowicz, WSWIP, Elbląg 2007.
 13. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997.
 14. Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 15. Sasinowski H., Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny, w: Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 16. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. nr 226, poz. 1658 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
 18. Wankiewicz B., Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej - obszary rozwoju, rozwiązania modelowe, CedeWu, Warszawa 2009.
 19. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 20. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost konkurencyjności gospodarki rok po akcesji Polski do UE. Raport. Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencjności Gospodarki, Warszawa, grudzień 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu