BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bagieńska Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena zarządzania wiedzą przez pryzmat wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników
Knowledge Management and Expenditures on Improvement, Training and Retraining of Personnel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 439-447, tab., rys., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Szkolenie pracowników, Szkolenie zawodowe, Doskonalenie zawodowe
Knowledge management, Manpower training, Vocational training, Further education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W erze wiedzy sposób konkurowania i funkcjonowania przedsiębiorstw różni się od dotychczasowego, gdyż jest zdeterminowany wyjątkowym charakterem dominującego zasobu, jakim jest wiedza. Pogląd P. Druckera, że wiedza i kompetencje pracowników są dzisiaj postrzegane jako cenne komponenty kapitału ludzkiego organizacji, jest powszechnie akceptowany. Zgadzając się z tą opinią, należy podkreślić, że zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi, a nie technik czy procedur. To pracownicy są w organizacji najważniejsi. Ponadto pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa uwarunkowana jest coraz częściej efektywnym wykorzystaniem wiedzy, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. W erze wiedzy racjonalnie działają te organizacje, które maksymalizując produkcję, maksymalnie wykorzystują posiadane zasoby wiedzy i informacji. Z analizy struktury kosztów pracy GUS wynika, że poziom wydatków na kształcenie i doskonalenie kadr jest zróżnicowany według rodzajów działalności i ulega zmianom. Analizę wydatków na kształcenie przeprowadzono na podstawie badań kosztów pracy przez GUS w Polsce za 2004 i 2008 rok (które przeprowadzane są co cztery lata). Celem opracowania jest próba poszukiwania determinant zmian w wydatkach na kształcenie i doskonalenie kadr w kosztach pracy. (abstrakt autora)

The development of a knowledge-based economy requires appropriate human recourses. Successful management of human recourses requires more than merely financial incentives. What is needed is motivation by means of courses, training and other educational forms which will increase the competencies and skills of the employees. The following analysis shows a significant diversity of expenditures on improvement, training and retraining of personnel in the structure of the average monthly wages and salaries by type of activity. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagieńska A.: Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr w kosztach pracy polskich przedsiębiorców, [w:] J. Ostaszewski (red.): Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, SGH, Warszawa 2010.
 2. Borkowska S.: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Edersheim E.H.: Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2009.
 4. Hejduk I.K., Grudzewski W.M., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: W  kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "E-mentor" 2010, nr 1(33).
 5. Lewicka D.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 6. Łosiewicz M.: Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 7. Program Operacyjny Kapitał ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Rocznik Statystyczny Pracy 2006, GUS, Warszawa 2006.
 9. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU nr 125, poz. 1035, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, DzU nr 69, poz. 415, z późn zm.
 11. Walczak M.: Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników, "E-mentor" 2011, nr 1(38).
 12. www.efs.pl
 13. www.mpips.gov.pl
 14. www.nettax.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu