BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej
Directions for Knowledge Management in The Virtual Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 456-464, bibliogr.22 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Organizacja, Zarządzanie wiedzą, Biznes elektroniczny
Organisation, Knowledge management, e-business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych spowodowane transformacjami gospodarczymi całego świata przyczyniły się do tworzenia nowych modeli zarządzania oraz nowych rozwiązań organizacyjnych. Współczesne wyzwania stawiane przez organizacjami znajdują odzwierciedlenie w rosnącej liczbie koncepcji zarządzania. Coraz częściej mówi się o organizacjach uczących się, zwinnych, inteligentnych, opartych na wiedzy, sieciowych, fraktalnych oraz wirtualnych. Toteż w artykule niniejszym autorka zaprezentowała koncepcję organizacji wirtualnych oraz znaczenie, jakie dla sukcesu rynkowego tych organizacji ma zarządzanie wiedzą pracowników. (abstrakt autora)

The search for new organizational solutions due to the economic transformations have contributed to the creation of new models of governance and new organizational solutions. Contemporary challenges of organizations are reflected in the increasing number of management concepts. More and more talk about learning organizations, agile, intelligent, knowledge-based, network, fractal or virtual. Hence, in this paper the author presented the concept of virtual organizations and the importance for market success of these organizations is to manage workers knowledge. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appel W., Behr R.: Towards the theory of Virtual Organizations: A  description of their formation and figure, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual- organization. net
 2. Barabasz K.: Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego, [w:] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 4.
 3. Borkowska S.: Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2003.
 4. Brzozowski M.: Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w  działalności gospodarczej, niepublikowana praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Bultje R., Wijk J: Taxonomy of Virtual Organizations, based on definitions, characteristics and typology, "Newsletter" 1998, no. 2, www.virtual- organization.net
 6. Chomiak-Orsa I.: Controlling personalny w kontekście zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.): Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 123, Wrocław 2010.
 7. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 8. Franke U.J.: The Concept of Virtual Web Organizations and its Implications on Changing Market Conditions, "Electronic Journal of Organizational Virtualness" 2001, vol. 3, no 4.
 9. Gierszewska G.: Budowanie strategii zarządzania wiedzą w  przedsiębiorstwach [w:] J. Kisielnicki (red.): Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.
 10. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w  organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [w:] A. Kukliński (red.): Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Warszawa 2003.
 12. Hatch J.: More for less. Informationweek, 27 stycznia 2003, CMP Media.
 13. Moselein M.K.: Die virtuelle Organisation: Von der Idee zur Wettbewerbstrategie, [w:] M. Rohde, M. Rittenbruch, V. Wulf (Hesg.): Auf dem Weg zur virtuellen Organisation, Physica-Verlag, Heidelberg 2001, za: M. Najda-Janoszka: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 14. Najda-Janoszka M.: Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2010.
 15. Nieplowicz M.: Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] E. Nowak (red.): Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 16. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 17. Onak-Szczepanik B.: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skandia), [w:] M. Woźniak (red.): Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ekonomia nr 7, Rzeszów 2004.
 18. Pietrzak G.: Controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.): Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK Gdańsk 2003.
 19. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 20. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 21. Sopińska A.: Przewaga konkurencyjna, w: P. Wachowiak (red.): Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 22. Wuthrich H.A., Philipp A.: Virtualle Unternehmensnetzwerke, "IO Management" 1998, vol. 67, no. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu