BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych
The Cultural Context of Inter-organizational Relationships
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 41-57, bibliogr. 35 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Ekosystem, Relacje organizacyjne, Sieci międzyorganizacyjne, Ekosystem biznesowy
Organisational culture, Ecosystem, Organizational relationships, Inter-organizational networks, Business ecosystem
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto temat relacji międzyorganizacyjnych typowych dla ekosystemów biznesu z pespektywy kulturowej. Ekosystemy biznesu są kategorią coraz częściej pojawiającą się w literaturze przedmiotu i badaniach naukowych. Niestety kontekst kulturowy rzadko służy do wyjaśniania ich specyfiki funkcjonowania, utrzymywania się na rynku i rozwoju. Ważne zatem staje się wyjaśnienie istotnych kwestii kulturowych zapewniających poprawność procedur badawczych w tym zakresie. W artykule dookreślono zagadnienia związane z kulturą relacji na poziomie organizacyjnym, narodowym i międzynarodowym, a także podejmują próbę nakreślenia wizji wartości i norm sprzyjających tworzeniu sieci międzyorganizacyjnych.(abstrakt oryginalny)

This paper considers inter-organizational relationships typical for business ecosystems in an organizational culture prospective. Business ecosystems are a category that increasingly appears in literature and research. Unfortunately, the cultural context is rarely used to explain business ecosystem activities, as well as their market position and development. It is therefore important to clarify the important cultural issues to ensure the correctness of the testing procedures in this regard. The authors of the article further specify issues related to the culture of relations at the organizational, National, and international level, as well as making an attempt to outline a vision of values and norms encouraging inter-organizational networks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adner R., Kapoor R., Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations, "Strategic Management Journal" 2010, vol. 31, nr 3.
 2. Anderson E., Jap S. D., The dark side of close relationships, "MIT Sloan Management Review" 2005, vol. 46, nr 3.
 3. Bate P., The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problem Solving, "Organizational Studies" 1984, nr 5.
 4. Boerner S., Die Organization zwischen offener und geschlossener Gesellschaft: Athen oder Sparta?, Duncker und Humblot, Berlin 1994.
 5. Boschma R. A., Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies" 2005, vol. 39, nr 1.
 6. Czajkowska M., Rola zaufania we współczesnych organizacjach, w: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2006.
 7. Czakon W., Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 8. Eisenhardt K. M., Galunick D. Ch., Coevolving? At last, a way to make synergies work, "Harvard Business Review" 2000, January-February.
 9. Fay P., Mitchell P. E., Organizational culture, intersectoral collaboration and mental health care, "Journal of Health Organization and Management" 2012, vol. 26, nr 1.
 10. Gupta S. F., Eibel-Spanyi K., Caddotte E. R., Mosca J. B., Trust As A Precursor Or Outcome Of Relational Norm Development: A Cross-Cultural Comparison Of US And Hungarian Managers, "International Business & Economics Research Journal" 2011, vol. 10, nr 3.
 11. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 12. Hopej M., Szeloch M., Kamiński R., Globalizacja zarządzania a kultura organizacyjna, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej" nr 963, Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, Globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 13. Hui E. Y. Y., Tsang A. H. C., The inter-organizational relationship in a multi-contractor business network, "China Journal of Quality in Maintenance Engineering" 2006, vol. 12, nr 3.
 14. Iansiti M., Levien R., The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 15. Isenberg D. J., How to start an entrepreneurial revolution, "Harvard Business Review" 2010, vol. 88, nr 6.
 16. Keating A., McLoughlin D., The entrepreneurial imagination and the impact of context on the development of a new venture, "Industrial Marketing Management" 2010, vol. 39, nr 6, s. 996-1009.
 17. Klimas P., Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 260, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 18. Krupski R., Stańczyk S., Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej, w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. P. Wachowiak, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 19. Macneil I. R., Values in Contract: Internal and External, "Northwestern University Law Review" 1983, vol. 78, nr 2.
 20. Macneil I. R., Relational Contract Theory: Challenges and Queries, "Northwestern University Law Review" 2000, vol. 94, nr 3.
 21. Moore J. F., Predators and prey: A new ecology of competition, "Harvard Business Review" 1993, May-June.
 22. Moore J. F., The death of competition. Leadership and strategy in the age of business ecosystems, Harper Business, New York 1996.
 23. Obłój K., Zarządzanie strategiczne, Wyd. UW, Warszawa 1987.
 24. Quinn R. E., McGrath M. R., The Transformation of Organizational Cultures: A Competing Values Perspective, w: Organizational Culture, red. A. Brown, Sage, London 1985.
 25. Popper K. R., Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, vol. 1 i 2, wyd. 6, Francke, Tübingen 1980.
 26. Senge P. M., Piąta dyscyplina, PWE, Warszawa 1998.
 27. Stam W., Industry event participation and network brokerage among entrepreneurial ventures, "Journal of Management Studies" 2010, vol. 47, nr 4.
 28. Stańczyk S., Cykl życia kultury organizacyjnej, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstwa - czego nauczył nas kryzys?, red. J. Skalik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 128, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 29. Stańczyk S., Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 30. Stańczyk-Hugiet E. I., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 31. Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S., Strategia wiedzy - kultura wiedzy, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2 (128).
 32. Teece D., Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, nr 13.
 33. Tsou H.-T., Chen J.-S., The influence of interfirm codevelopment competency on e-service innovation, "Information & Management" 2012, nr 49.
 34. Ulrich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998.
 35. Wallin J., Enhancing Competences in Business Ecosystems, w: A Focused Issue on Competence Perspectives on New Industry Dynamics (Research in Competence-Based Management), vol. 6, red. R. Sanchez, A. Heene, Emerald Group Publishing Limited 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu