BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych
Some Examples of the Spatial Information Use for Purposes of Problem Areas Identification
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 49-60, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Obszary problemowe, Analiza informacyjna, Informacja przestrzenna, Obszary wiejskie, Gospodarka przestrzenna
Problem areas, Information analysis, Spatial information, Rural areas, Spatial economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane przykłady zastosowania analizy informacji przestrzennej do inwentaryzacji uwarunkowań rozwoju małopolskiej gminy Tomice. Następnie dokonano ich oceny pod kątem klasyfikacji obszarów problemowych w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienie identyfikacji obszarów problemowych zostało poruszone w skali lokalnej (gminnej), w oparciu o powstające w ramach planowania miejscowego dokumenty planistyczne. Jako pojęcie obszaru problemowego przyjęto definicję z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obszar problemowy określa jako "obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, wskazany w (...) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy". Do analizy wybranych elementów fizjograficznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej, terenów inwestycyjnych i obszarów funkcyjnych zostały zastosowane podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS. W artykule wykorzystano badania własne nad delimitacją obszarów problemowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

This article presents some examples of the spatial information analysis. The spatial information was used for inventory of the characteristic features of problem areas. The identification of problem areas issue was made at the local level, what means it concerns spatial planning documents. The problem area definition comes from the Law of Spatial Planning and Development. As the problem area it was called the area of particular phenomena of spatial conflicts which is indicated in (...) the study of conditions and directions of spatial management. For the analysis of selected physiographic elements of the agricultural production, investment areas and functional areas have been applied basic GIS techniques. Analysis performed in the Quantum GIS. The article based at own research in work with delimitation of the problem areas in the field of spatial planning and development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. (red.) 2009. Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Studia Obszarów Wiejskich. Tom XVI. Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Warszawa.
 2. Bański J. 2010. Obszar problemowy - koncepcja i typologia. Materiały Konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa.
 3. Bartkiewicz P. i in. 2009 . Raporty 2009. Wnioski z analiz. Instytut Badań Strukturalnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Churski P. 2010. Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Materiały Konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa.
 5. Ciok S. 2010. Obszary problemowe w planowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych Polski Zachodniej. Materiały Konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa.
 6. Domański R. 2013. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Filipiak K., Jadczyszyn J. 2008.Kryteria wyboru i ocena obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB. Zeszyt 12; s. 103-1 11.
 8. Fogel P. 2010.Obszary problemowe rolnictwa w świetle planowania miejscowego. Studia i Raporty IUNG PIB, Zeszyt 19, s.19-26.
 9. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS. Obszary zastosowań. Wyd. PWN, Warszawa.
 10. Jadczyszyn J. 2008. Ocena warunków przyrodniczo-ekonomicznych na obszarach zagrożonych erozją wodną w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 12, s. 155-164.
 11. Jadczyszyn J. 2009. Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa nr 163. IUNG-PIB Puławy. Zeszyt 80.
 12. Koreleski K., Gawroński K., Magiera-Braś G. 1998. Ochrona i  kształtowania środowiska. Wyd. AR w Krakowie.
 13. Kuraś B. 2007. Wykorzystanie GIS jako kompleksowego narzędzia waloryzacji środowiska przyrodniczego pod kątem planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, AP, Kraków, Vol. 17b, s.425-435.
 14. Kwaśniak P. 2009. Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Wyd. LexisNexis, Warszawa.
 15. Leszczyńska M. 2010. System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich. Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 9(4) 2010, s. 37-48.
 16. Prus B. 2012. Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. XVIII Ogólnopolska Konferancja z cyklu Nowe Tendencje w  Teorii iPraktyce Urządzania terenów Wiejskich. Kształtowanie Przestrzeni Wiejskiej. Legnica 12-14 września 2012 r.
 17. Prus B., Salata T. 2013. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Kraków, 3/II/2013 s. 145-157.
 18. Prus B., Salata T. 2013. Spatial management policies in the comunity of Tomice in the context of development directions of investment areas. Geomatics Landmanagement and Landscape (GLL).
 19. Salata T., Prus B. 2012. Delimitacja obszarów na potrzeby planowania przestrzennego. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3) 2012 s. 215-225.
 20. Springer F. 2013. Wanna z  kolumnadą. Wyd. Czarna. Warszawa.
 21. Szymańska D. 2009.Geografia osadnictwa. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.Ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717]
 22. Wańkowicz W. 2010. Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych, problemy ekonomiczne. Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14. Sosnowiec. s. 352-359.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu