BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw
Corporate BOnds as a Source of Capital for Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 441-451, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Obligacje korporacyjne, Finanse przedsiębiorstwa
Catalyst market, Corporate bonds, Enterprise finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę obligacji korporacyjnych jako źródła pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, pokazano strukturę rynku dłużnych instrumentów finansowych oraz udział obligacji korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki z sektora MŚP. W drugiej części zwrócono uwagę na normy prawne regulujące proces emisji obligacji oraz cele pozyskiwania kapitału z wykorzystaniem tego instrumentu z uwzględnieniem rynku Catalyst. Następnie dokonano porównania obligacji korporacyjnych z kredytem bankowym, co stanowiło bazę do wskazania mocnych i słabych stron pozyskiwania kapitału za pośrednictwem obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa.(abstrakt autora)

The presented article describes the role of corporate bonds in financing small and medium- sized companies. Firstly, there is information about corporate bonds market in Poland. The author shows debt instruments market structure and share corporate bonds in it with itemized role of small and medium enterprises. In the second part, the author presents short description of corporate bonds as a source of capital based on Polish regulation, aims of using this financial debt instruments by small and medium-sized companies with particular attention focus on Catalyst - new bonds market in Poland. Main part of article is comparison between banking credit and corporate bonds, which is groundwork to analyze advantages and disadvantages of financing small and medium enterprises by corporate bonds.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Bariery wykorzystania dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu i inwestycjach mikro i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2006, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2012.
 2. Bankier.pl, http://www.bankier.pl/ fo/kredyty/ components/elw /index .html? zakladka=wibor&dataY=201&dataM=11&dataD=10 (8.11.2013).
 3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin 2011.
 6. Giełda Papierów Wartościowych SA, http://gpwcatalyst.pl/nowi_emitenci_2013 (8.11.2013).
 7. Giełda Papierów Wartościowych SA, http://gpwcatalyst.pl/regulacje (10.11.2013).
 8. Kołosowska B., Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013
 9. Kołosowska B., Buszko M., Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Szczecin 2012.
 10. Kozierowski L., Ustawa o ofercie publicznej - kierunek zmian, Nasz Rynek Kapitałowy 2005.
 11. Libner A., Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji, IDM SA, http://www.idmsa.pl/repo/dzial-brokerski/gieldowe-abc/pozyskiwanie-kapitalu-zaposrednictwem- obligacji.pdf (10.11.2013).
 12. Niedziółka P., Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego, w: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, red. G. Rytlewska, PWE, Warszawa 2005
 13. Obligacje.pl, http://obligacje.pl/front/share/stats? dict_0=0&dict_3=0&dict_4=0& dict_8=1&dict_9=0&dict_10=false&dict_1=0&dict_2=0&dict_5=&dict_6=0&dict_7=0 &dict_11=0 (8.11.2013).
 14. Podsumowanie II kwartału 2013 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA,http://inwestycje.pl/resources/ Attachment/ 2013/10_28/ file19958. pdf (10.11.2013).
 15. Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju, Grant Thornton, GPW, Warszawa 2012.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 17. Sierpińska M., Bąk P., Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, t. 29, z. 1, Kraków 2013.
 18. Ustawa z dnia 19 września 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119.
 19. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, DzU 2005, nr 183, poz. 1537.
 20. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538.
 21. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539.
 22. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539. Zasady działania Catalyst (stan na 1.10.2012 r.), http://gpwcatalyst.pl/ pub/files/materialy_do_pobrania/
 23. Zasady_ Dzialania_ Catalyst .pdf (10.11.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu