BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góra Justyna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Smoluk-Sikorska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Product Unconformable in the Light of Legal Regulations and the ISO 9001:2000 Standards
Wyrób niezgodny w świetle wymagań prawa oraz normy ISO serii 9001:2000
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 93-102, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo produktów, Regulacje prawne, Normy ISO 9001, Certyfikacja systemu jakości, Nadzór
Safety of products, Legal regulations, ISO 9001, Quality system certification, Supervision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadzór nad wyrobem niezgodnym jest kluczowym zagadnieniem w dobie globalizacji. W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem produktu został powierzony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a organem wspomagającym jego działania jest Inspekcja Handlowa. Rosnąca popularność systemów jakości zgodnych z ISO 9000 sprawiła, że w dyrektywach Unii Europejskiej ujęto je jako kryterium oceny zgodności z wymaganiami. Certyfikat systemu zarządzania jakością jest niezbędny firmom do działania w wielu obszarach rynku. Nie należy jednak zapominać, że system zarządzania jakością pomoże firmie nadzorować wyroby niezgodne tylko wtedy, kiedy będzie funkcjonował faktycznie, a nie tylko dokumentacyjnie i dopiero wówczas okaże się skuteczny i pomocny. (abstrakt oryginalny)

The supervision of unconformable product is a key problem in the era of globalization. In Poland the supervision of safety product has been entrusted to the President of the Office of Competition and Consumer Protection. The agency supporting its activities is the Trade Inspection. Growing popularity of the quality systems conformable with the ISO 9000 standard caused that they have been included in the EU regulations as criteria of assessment of conformability with requirements. The certificate of the quality management system is indispensable for companies for functioning in many market areas. One should remember that quality management system will help the company to supervise unconformable products only when it really functions and is not just on paper. Only then it will function efficiently. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the council of 3 December 2001 on general product safety. 2002. OJ, L 011, 15/01/2002, P. 0004-0017.
 2. Górna J., Matuszak-Flejszman A., 2007. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000. In: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów. Teoria i praktyka. Ed. W. Łuczka-Bakuła. Prodruk, Poznań.
 3. Lock D., 2002. Podręcznik zarządzania jakością. PWN, Warszawa.
 4. Myszewski J.M., 2005. Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. Wyd. WSPiZ, Warszawa.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich. 2004. Dz. U. Nr 104, poz. 1100.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych. 2004. Dz. U. Nr 87, poz. 814.
 7. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 2003. Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 35, poz. 215.
 8. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 2000. Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami.
 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 2002. Dz. U. Nr 204, poz. 2087.
 10. Wawak S., 2002. Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. Helion, Gliwice.
 11. Zymonik K., 1999 a. Odpowiedzialność producenta za wady produktu. Problemy Jakości 6, 25-29.
 12. Zymonik K., 1999 b. Regulacje prawne w zakresie jakości wyrobów w Unii Europejskiej. Nowator 5, 9-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu