BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzeganek-Więcek Brygida (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Więcek Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
Tytuł
Architektura małych i średnich firm funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy
Architecture of Small and Medium Enterprises Operating in the Knowledge Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 485-495, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Wiedza, Konkurencyjność, Innowacyjność, Kreatywność
Success of the company, Knowledge, Competitiveness, Innovative character, Creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna polska gospodarka oparta jest w ponad 90% na średnich, małych i mikrofirmach. Rozwój tych firm w realny sposób przyczynia się do wzrostu gospodarczego a tym samym do poprawy warunków działania, tworząc równocześnie nowe miejsca pracy. Rozwój gospodarczy we współczesnej rzeczywistości, zależy w znacznym stopniu od umiejętności tworzenia i wykorzystania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji zarządzania i wynalazków. Są one jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Edukacja, wiedza, badania oraz innowacje, tworzą tzw. trójkąt wiedzy, który stanowi koncepcję wytyczną dla kreatorów polityki rozwojowej w Polsce. Kluczowym problemem tej koncepcji jest przemyślane, inteligentne i efektywne stymulowanie zmian warunków w otoczeniu małych i średnich firm na takie, które byłyby najkorzystniejsze dla funkcjonowania ich modelu biznesowego. Umożliwia to tym firmom nie tylko ciągły rozwój, ale również wykorzystanie pojawiających się szans i okazji. Zaprezentowanie koncepcji elastycznego dostosowania małych i średnich firm do współczesnych realiów życia społecznego i politycznego oraz gospodarki opartej na wiedzy jest celem artykułu. Zaproponowana koncepcja wywodzi się z nurtu zrównoważonego rozwoju, który oparty jest na trzech rodzajach kapitału: ekonomicznym, ludzkim i naturalnym. Ta kombinacja kapitałów występuje również w małych i średnich firmach, pozwalając na rozwój i adaptację do ciągle zmieniających się warunków otoczenia. Taka koncepcja kształtuje architekturę MŚP i ich harmonijny rozwój oparty na innowacyjności jako głównym czynniku w dochodzeniu do zrównoważonego rozwoju.(abstrakt autora)

90% of the economy of contemporary Poland is based in on medium, small and micro companies. Development of these companies is contributing to the economic growth and improvement of operating conditions within the Polish economy ipso facto creating new employment opportunities. Today, economic growth depends largely on the ability to apply research results and innovative management concepts. They are one of the sources of competitive advantage. Education, knowledge, research and innovation create the ,,triangle of knowledge" that is the leading concept in Polish development policy. Effective and intelligent stimulation of changes in the business environment in the direction positive for the business model of small and medium companies, is the key task in the process of applying this concept. It makes possible not only constant development of firms but also allows for taking advantage of chances and opportunities. Presentation of the concept of flexible adjustment of small and medium companies to contemporary social and political live as well as to the knowledge based economy, is the objective of this article. This concept originated in sustainable development idea, that is based on three kinds of capital: economic, human and natural. This combination of capitals, found also in SMEs, is allowing them to adopt to constantly changing conditions of the environment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  2. Gospodarka oparta na wiedzy - Materiały do studiowania, red. B. Poskropko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
  3. Górzański M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa, 2006.
  4. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, POLTEXT, Warszawa 2010.
  5. Grudzewski W., Hejduk I., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Orgmasz, Warszawa 2004.
  6. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra - Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Wyd. Harvard Business School Press, 2010.
  7. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  8. Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu