BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji
Selected Group Methods of Generation And Uses of Knowledge in Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 549-555, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Metody badania organizacji
Knowledge in organization, Organizational research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym warunkiem konkurencyjności organizacji jest innowacyjność rozumiana jako proces ciągłych zmian przyczyniających się do zdecydowanie lepszego funkcjonowania całej organizacji lub jej jednostki zarówno w jej wnętrzu, jak w relacjach z otoczeniem. Przy czym chodzi tu o szeroko rozumiane innowacje. Są one "produktem" zasobów wiedzy w organizacji, kreatywności pracowników i przełożenia wiedzy na praktyczne zastosowanie pomysłów w praktyce działania. Mówiąc o kreatywności, mamy na myśli zdolność pracowników do tworzenia czegoś nowego, wcześniej niestosowanego. Kreatywność polega na kojarzeniu wiedzy z różnych dziedzin do tworzenia nowych myśli1. Efektem kreatywności jest innowacyjność według schumpeterowskiego ujęcia, to wprowadzenie nowych produktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji2. Stąd paradygmatem współczesnego zarządzania jest generowanie i maksymalne wykorzystanie wiedzy. Przy czym z jednej strony chodzi o zasoby wiedzy już istniejącej, z drugiej zaś wykorzystanie jej do wygenerowania nowej wiedzy. Jednak nasuwa się pytanie: czy najważniejsza jest wiedza indywidualnego pracownika i jej przełożenie na pomysły usprawnień lub innowacje, czy też wiedza grupy osób rozwiązujących określone problemy zarządzania. Tu należy nawiązać do innego współczesnego paradygmatu zarządzania, tj. do pracy zespołowej. Można przyjąć za pewnik, że praca grupowa i zespołowa jest o wiele efektywniejsza od pracy pojedynczych, nawet wysokiej klasy specjalistów. Jak podkreślają J.R. Katzenbach i D.K. Smith: w każdej sytuacji, w której niezbędne jest połączenie różnorodnych umiejętności, doświadczeń i poglądów, zespół osiąga lepsze wyniki niż zbiór jednostek, których działanie jest ograniczone obowiązkami zawodowymi przypisanymi do poszczególnych stanowisk. Dowodzą tego także klasyczne już wyniki badań A. Dreveta, M. Fustiera i A. Kauffmana. Przyjmując, że istnieje logiczna relacja: wiedza  kreatywność (pomysły usprawnień)  innowacje (zmiany organizacyjne), można wskazać przynajmniej na dwie rodziny metod organizacji i zarządzania wyraźnie wspomagające rozwój i wykorzystanie wiedzy w organizacji. Są nimi metody komunikacji nakierowane na generowanie i dzielenie się wiedzą i metody heurystyczne (inwentyczne). Należy przy tym zgodzić się z poglądem M. Brzezińskiego (2009), że: kreatywność i innowacje to nakładające się na siebie struktury pomiędzy dwoma etapami procesu twórczego: fazą generowania idei i fazą ich wdrażania. (fragment tekstu)

Modern management is based on the use of existing knowledge, generating new knowledge and then its transformation into innovation. The article emphasizes the collaborative form of generation and use of knowledge in the organization. Presented I. Nonaka's and H. Takeuchi's five steps relatively new model for process of organizational knowledge creation. Assuming that is the logical consequence: knowledge /creativity/ innovation incorporated into this process heuristic methods and among them the Gordon-Litle's and "method for crushing". (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D.: Rozwiązywanie problemów firmy, Potext, Warszawa 1998.
 2. Antoszkiewicz J.D.: Innowacje w firmie, Potext, Warszawa 2008.
 3. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Drevet A., Fustier M., Kauffman A.: Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa 1975.
 5. Dworczak M., Szlasa R.: Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K.: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Łasiński G.: Rozwiązywanie problemów w organizacji: moderacje w  praktyce, PWE, Warszawa 2007.
 8. Martyniak Z.: Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 9. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Parker G.: Zespoły interdyscyplinarne, MT&DC Management Training & Developlment Center, Warszawa 2007.
 11. Proctor T.: Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 12. West M.A.: Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu