BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolnicze na obszarze Pomorza Środkowego
Evaluation of Factors Affecting the Propability of Discount Offering - The Evidence of Agricultural House - Holds from Middle Pomerania Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 111, s. 554-564, tab.,rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Kredyt handlowy
Family farm, Commercial credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego. Zakładamy, że skłonność oznacza prawdopodobieństwo udzielenia rabatu odbiorcy przez rolnika jako dostawcy towarów/usług. Przyjęto tezę, że największy wpływ na zmiany owego prawdopodobieństwa ma towarowość gospodarstwa rolnego, mierzona udziałem produkcji rolnej skierowanej na rynek w celu jej dalszej sprzedaży, w stosunku do wartości całkowitej produkcji wytworzonej przez dane gospodarstwo. Związki rolnika z rynkiem bowiem wymuszają system zachęt w postaci rabatu udzielanego odbiorcom w transakcjach sprzedaży. Badania dokonano na podstawie modelu wykorzystującego regresję logistyczną opartą na danych 933 podmiotów - gospodarstw rolnych. Ewaluację wpływu zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo zaoferowania kontrahentom rabatów (skłonności) przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego dokonano przez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves).(abstrakt autora)

The aim of the paper is to evaluate the inclination to offer discounts to contractors by farmers in the area of Middle Pomerania. The probability of offering a discount to contractors by the farmer as a supplier of goods/services is accepted as a measure of such inclination. The thesis is adopted that the greatest impact on the change of the probability has the marketability of a farm, measured by the share of agricultural production, which is intended for selling on the market. The study is based on logit regression model using data based on 933 subjects (farms). To evaluate the impact of dependent variables (factors) on the probability of offering a discount to contractors (inclination) by farmers in the area of Middle Pomerania the analysis of the probability response curves is used.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amemiya T., Qualitive Responce Models: A Survey, "Journal of Economic Literature" 1981, nr 19.
  2. Greene W.H., Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall 2000. Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  3. Zawadzka D., Ardan R., Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe nr 1200 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009
  4. Zawadzka D., Ardan R., Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011. Systemy finansowania i oceny, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług nr 62, Szczecin 2011
  5. Zawadzka D., Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, w: Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, red. D. Zawadzka, PTE O/Koszalin, Koszalin 2008.
  6. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009, Annales UMCS, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVI, 1, Lublin 2012.
  7. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, Wyd. Wieś Jutra, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu