BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
O metodologicznych aspektach ekonomii w ujęciu Michała Kaleckiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2006, s. 315-336, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Przegląd dorobku naukowego, Metodologia ekonomii
Economic theory, Overview of scientific achievements, Economic methodology
Kalecki Michał
Abstrakt
Biorąc pod uwagę dzieje nauki okazuje się, że tylko ci uczeni osiągali znaczące wyniki, którzy z wielości nierozwiązanych zagadnień rozwijającej się nauki potrafili wybrać te, które były kluczowe dla jej problematyki, stanowiły jej rdzeń, których rozwiązanie przyczyniło się do wyjaśnienia większości pozostałych problemów. Wkład Michała Kaleckiego w rozwój ekonomii XX wieku dotyczy teorii koniunktury, czynników podziału dochodu narodowego oraz teorii wzrostu gospodarczego. Kalecki badał problemy, które powstały w związku z wielką depresją gospodarczą lat 1929-1933. Dążąc do wyjaśnienia przyczyn kryzysu w gospodarce światowej, Kalecki stworzył teorię koniunktury, przyjmując za punkt wyjścia proces inwestycyjny i czas jego realizacji. Problem wahań cyklicznych nałożył na trend wzrostu wyznaczony głównie innowacjami technicznymi. Zapoczątkował nowy sposób myślenia ekonomicznego, oparty na dominującej roli wydatków inwestycyjnych w kształtowaniu efektywnego popytu w gospodarce kapitalistycznej. Skonstruował teorię dynamiki gospodarczej. Wymienione dokonania Michała Kaleckiego w teorii ekonomii świadczą o tym, że potrafił dostrzec i skoncentrować swój wysiłek badawczy na kluczowych zagadnieniach dla gospodarki i społeczeństwa, do jakich należały zagadnienia cyklu koniunkturalnego i dynamiki gospodarczej. Kalecki zaproponował nowe, teoretyczne ich wyjaśnienie, jak również wyjaśnienie innych, ważnych, bardziej szczegółowych problemów ekonomicznych. Celem niniejszego szkicu jest rekonstrukcja podejścia badawczego Michała Kaleckiego odzwierciedlającego jego udział w przyroście i rozwoju naukowej wiedzy ekonomicznej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajdukiewicz K.: Obraz świata i aparatura pojęciowa. W: Idem: Język i poznanie. Tom I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 2. Brus W., Kowalik T., Sachs I.: Obszary badań i narzędzia analizy ekonomii współczesnej. "Ekonomista" 1967, nr 4.
 3. Economic Theory, Political Power and Social Justice. Festschrift Kazimierz Laski. Ed. by G. Fink, G. Pöll and M. Riese. Springer-Verlag, Wien-New York 1987.
 4. Friedman M.: Essays in Positve Economics. Chicago 1953.
 5. Kalecki M.: Próba teorii koniunktury (1933). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Tom 1. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1979.
 6. Kalecki M.: Parę uwag o teorii Keynesa (1936). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie. Tom 1. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1979.
 7. Kalecki M.: Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej.( 1954). W: Idem Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 8. Kalecki M.: Uwagi o teorii wzrostu (1962). W: Idem: Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 9. Kalecki M.: Teorie wzrostu w różnych systemach społecznych (1970). W: Idem: Dzieła. Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji. Tom 4. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1984.
 10. Kalecki M.: Dlaczego ekonomia nie jest dotąd nauką ścisłą? "Życie Gospodarcze" 1964, nr 25.
 11. Kalecki M.: Dlaczego ekonomia nie jest nauką ścisłą (1964). W: Idem: Dzieła. Kraje rozwijające się. Studia varia: o ekonomii i ekonomistach. Tom 5. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1985.
 12. Kalecki M.: O pewnych sumach rozciągniętych na liczby pierwsze lub czynniki pierwsze. (1964) W: Idem: Dzieła. Analizy gospodarcze. Miscellanea. Tom 6. Przypisy i redakcja J. Osiatyński. PAN-PWE, Warszawa 1988.
 13. Kmita J.: Wykłady z logiki i metodologii nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 14. Kriesler P.: Keynes i Kalecki o metodzie. "Ekonomista" 1990, nr 4-5.
 15. Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 16. Lakatos I.: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 17. Laski K.: The Rate of Growth and the Rate of Interest in the Socialist Economy. Springer-Verlag, Wien-New York 1972.
 18. Laski K.: Three Ways to... High Unemployment. In: Kalecki's Economics Today. Ed. by Z.L. Sadowski and A. Szeworski. Routledge, London and New York 2004.
 19. Łaski K., Amit B.: Aktualność myśli Michała Kaieckiego. "Życie Gospodarcze" 1993. nr 19.
 20. Lipiński E.: Wspomnienie o Michale Kaleckim. "Ekonomista" 1970, nr 4.
 21. Motycka A.: O potrzebie definicji (za i przeciw). W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego. Red. J. Such, E. Pakszys, I. Czerwono- góra. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 22. Nagel E.: Struktura nauki. Zagadnienia wyjaśnień naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 23. Nowak L.: Analiza logicznej struktury modelu ekonomicznego. "Ekonomista" 1970, nr 6.
 24. Nowak L.: U podstaw marksowskiej metodologii nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 25. Nowak L.: Model ekonomiczny. Studium z metodologii ekonomii politycznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1972.
 26. Osiatyński J.: Przypisy i dodatki. W: Michał Kalecki: Dzieła. Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Tom 2. PAN-PWE, Warszawa 1980.
 27. Osiatyński J.: Michał Kalecki, 1899-1970: Some Nostalgic Memories. "Review of Political Economy" 1999, Vol. 11, No 3.
 28. Piotrowska E.: Z najnowszych kierunków filozofii matematyki. (Na przykładzie analizy poglądów Morrisa Kline). W: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk. Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Władysława Krajewskiego. Red. J. Such, E. Pakszys, I. Czerwonogóra. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 29. Robinson J.: Kalecki a Keynes. "Ekonomista" 1964, nr 6.
 30. Such J.: O tak zwanych eksperymentach komplementarnych. W: Nowy eksperymentalizm - teoretycyzm - reprezentacja. Red. D. Sobczyńska, P. Zeidler. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1994.
 31. Thom R.: Czy istnieje matematyka nowoczesna? "Wiadomości Matematyczne". Seria 11. Warszawa 1974, t. XVIII.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu