BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulińska-Sadłocha Ewa (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych w zarządzaniu bankiem
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki, 2002, 119-125, rys., bibliogr. po rozdz. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie bankiem, Rachunek kosztów, Koszty pośrednie
Bank management, Cost accounting, Indirect costs
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rachunek kosztów standardowych umożliwia nie tylko określenie przyszłej wartości kosztów, ale również efektywną kontrolę procesów przebiegających w banku i ustalenie przyczyn i miejsc powstawania odchyleń od określonych wzorców (ustalone z wyprzedzeniem standardy różnią się zwykle od kosztów rzeczywistych). Stosowanie tego rachunku zakłada systematyczne sprawdzanie raz ustalonych standardów, a w przypadku konieczności ich uaktualnienie. Ich zmiany mogą nastąpić na skutek trwałych zmian warunków organizacyjnych i technicznych - zmiana technologii, procedur czy efektów przeprowadzanych rewizji i przeglądów norm. Zmiany przejściowe natomiast powodują odchylenia - dodatnie lub ujemne. Odchylenia dodatnie (koszt rzeczywisty jest wyższy od standardowego) sygnalizują zakłócenia powstałe w procesie świadczenia usług i w związku z tym z chwilą ich ujawnienia konieczne jest podjęcie środków zaradczych, zmierzających do eliminacji lub ograniczenia występowania tych zjawisk. W określonych wypadkach odchylenia te mogą być również sygnałem, że za podstawę ustalenia kosztu standardowego przyjęto zbyt napięte normy, a więc nie nadające się do realizacji w istniejących warunkach organizacyjnych i technicznych. W takiej sytuacji odchylenia będą wskazywały na konieczność rewizji norm. Natomiast odchylenia ujemne (koszt rzeczywisty jest niższy od standardowego) sygnalizują zazwyczaj pozytywne zjawiska, gdyż są wyrazem oszczędności w procesie świadczenia usług. Jednak mogą one również sygnalizować zjawiska niekorzystne np. obniżenie jakości świadczonych usług. Wysokość odchyleń, miejsca i przyczyny ich powstawania oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych za wysokość tych odchyleń podlega szczegółowej analizie. Stanowi ona podstawę podejmowania środków zaradczych zmierzających do ograniczenia możliwości powstawania odchyleń w przyszłości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Matuszewicz: Rachunek kosztów, Finans-servis, Warszawa 1999, s. 5
  2. Rachunkowość zarządcza, red. T, Kiziukiewicz, Expert, Wroclaw 1999, s. 90-101
  3. R. Kapłan, R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 140-141
  4. M. Marcinkowska: Rachunek kosztów działań w instytucjach finansowych, Bankowe abc, nr 49, "Bank i Kredyt" 1999, nr 1-2
  5. Management-Accounting im Dienstleistungsbereich, red. R. Fickert, C. Meyer, Verlag Paul Haupt, Bem- Stuttgart-Wien 1995, s. 39
  6. Cz. Mesjasz, L. Mesjasz: Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod, "Bank i Kredyt" 2000, nr 9
  7. M.S. Wiatr: Ograniczanie indywidualnego ryzyka kredytowego, [w:] Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, red. W. Jaworski, Poltext, Warszawa 1997, s, 253-271
  8. M. Iwanicz-Drozdowska: Metody oceny efektywności usług bankowych, Poltext, Warszawa 1999, s. 145-147
  9. Ch. Woelfel: Rachunkowość banku, PWN, Warszawa 2000, s. 336
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu