BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Strategia polityki społecznej województwa świętokrzyskiego jako narzędzie rozwoju społecznego regionu
The Strategy of Human Policy of Świętokrzyskie Region as a Tool for Social Development of the Region
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 10, s. 24-27, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Rozwój społeczny, Polityka socjalna
Social policy, Social development, Social policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena strategii polityki społecznej województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2020, w szczególności przyjętych w jej ramach założeń polityki społecznej. Analiza wykazała, że większość celów operacyjnych i działań zaproponowanych w dokumencie strategii ma charakter socjalny. Koncentrują się one na zagwarantowaniu materialnych warunków bytu najsłabszym grupom społeczeństwa województwa. Zdaniem autora warunkiem realizacji nowoczesnej polityki społecznej w województwie jest tworzenie i rozwijanie warunków ułatwiających tworzenie miejsc pracy, dostęp do usług edukacyjnych i opieki zdrowotnej oraz rozwój aktywności obywatelskiej. Niewystarczające zainteresowanie wymienionymi zagadnieniami nie ograniczy rozmiaru biedy w regionie, natomiast będzie stale zwiększać potrzeby socjalne, czyniąc politykę społeczną nieskuteczną. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to evaluate the strategy of human policy of the Świętokrzyskie region in the years 2012-2020, particularly assumptions of human policy. The analysis showed that most of operational objectives and measures proposed in the strategy has of a social nature. They focus on ensuring existence conditions for the most vulnerable groups of society of the region. According to the author implementation of modern human policy in the region is to facilitate the creation job, access increasing to educational services and health care and the development of civic activity. Insufficient interest in the mentioned issues cannot reduce the size of the poverty in the region, but will continue to increase social needs, making human policy ineffective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela.
  2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  3. Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012), Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
  4. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2004), KPRM, Warszawa.
  5. Pastuszka S. (2009), Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce z uwzględnieniem polityki spójności, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce.
  6. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2012), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
  7. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 (2005), Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa.
  8. Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020 (2012), Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ROPS, Kielce.
  9. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Tytuł X. Polityka społeczna, Dz. Urz. UE nr 115 z 09.05.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu