BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska-Snarska Cecylia (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Problemy polityki społecznej i rynku pracy w dokumentach strategicznych województwa podlaskiego
Problems of Social Policy and Labour Market in the Strategic Documents of the Podlaskie Region
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 10, s. 28-32, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Rynek pracy, Strategia rozwoju regionalnego
Social policy, Labour market, Regional development strategy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Województwo podlaskie należy do najsłabiej rozwiniętych regionów w UE, jak też w Polsce, ale z zarysowującymi się czynnikami rozwoju. Oznacza to, że ma szanse nadrobienia znacznego dystansu rozwojowego, przy czym sytuacja ta wymaga jednak prowadzenia polityki regionalnej na podstawie programowania działań i jej ukierunkowanie na rozwiązywanie głównych problemów rozwojowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. W województwie podlaskim zostały przygotowane, bądź zostały zaktualizowane, kluczowe dokumenty o znaczeniu strategicznym, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Celem publikacji jest przedstawienie zarysowanych strategicznych kierunków działań w obszarze polityki społecznej i rynku pracy w województwie podlaskim, a także odpowiedź na pytanie, czy na szczeblu samorządu wojewódzkiego możliwe jest skuteczne prowadzenie polityki społecznej i rynku pracy, które przyczynią się do zmniejszenia dystansu do regionów wyżej rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

Podlaskie region belongs to the least developed regions in the EU, as well as in Poland, but with outlining the factors of development. This means that it has a chance to catch up on the significant development of distance, and this situation requires a regional policy on the basis of the programming activities and its focus on solving major problems in terms of economic and social development. Have been prepared in Podlaskie region, or have been updated, the key documents of strategic importance, especially in the context of the new EU financial perspectives 2014-2020. The purpose of the publication is to present the strategic interaction of policies in the area of social policy and the labour market, as well as, Podlaskie region, in response to a question about whether the provincial government level it is possible to effective implementation of labour market and social policy, both of which contribute to reduce the distance to the regions developed above. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i przedstawienie rekomendacji dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (2012), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 2. Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim (2014), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok.
 3. Dziemianowicz W., Nowicka P, Peszat K. (2013), Diagnoza strategiczna województwa podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 4. Golinowska S., Kocot E. (2013), Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego w przekrojach regionalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Golinowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A. (2013), Ekspertyza na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, IPiSS, Warszawa.
 6. GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach (2013), Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2011 r., Katowice.
 7. Horodeński R,, Sadowska-Snarska C., red. (2001), Województwo podlaskie na progu XXI wieku, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok.
 8. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku (2006), WUP w Białymstoku, Białystok.
 9. Podlaski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok, Samorząd Województwa Podlaskiego, WUP w Białymstoku, Białystok.
 10. Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014- -2018 (2014), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok.
 11. Program pomocy społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2014-2018 (2014), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2014-2018 (2014), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 13. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018 (2014), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 14. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012-2015 (2012), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 15. Program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013 (2008), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 16. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2018 (2013), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 17. Przebieg prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 18. Raport monitoringowy z realizacji Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku w latach 2010-2012 (2014), WUP w Białymstoku, Białystok.
 19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014- -2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 20. Rymsza M. (2003), Aktywna polityka społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii Europejskiej, w: KaźmierczakT., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISR Warszawa.
 21. Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020. Projekt (2014), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 22. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 23. Szlachta J. (2013), Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 24. System wskaźników monitorowania. Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 25. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych w świetle diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem analizy wyzwań, potrzeb i potencjałów (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 26. Wieloletni plan rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020 (2013), ROPS w Białymstoku, Białystok.
 27. Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 - raport z monitoringu za okres 2010-2011 (2012), ROPS w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Białystok.
 28. Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018 (2010), ROPS w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu