BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herbut Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Nawalany Grzegorz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Analiza istniejących azbestowych pokryć dachowych budynków w gospodarstwach rolnych na wybranym przykładzie
Analysis of Existing Asbestos Roofing of Buildings in Agricultural Holding on Chosen Example
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014, nr I/1, s. 103-110, rys., tab., bibliogr. s. 109
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Budynki inwentarskie, Nieruchomości mieszkaniowe, Metodologia badań, Badania ankietowe
Arable farm, Farm building, Real estate housing, Research methodology, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie wsi o charakterze rolniczym dotyczące rodzajów pokryć dachowych występujących na budynkach. Szczególną uwagę poświęcono budynkom pokrytym azbestem. Na podstawie ankiet, inwentaryzacji powierzchni dachów, oceny ich stanu technicznego oraz obliczeń wykazano, że na terenie wsi aż 30,3% budynków posiada pokrycie z płyt azbestowo-cementowych. Na 33,8% płyt stwierdzono występowanie grzybów i mchów oraz spękania które przyczyniają się do uwalniania włókien azbestu do środowiska naturalnego. Własne pomiary ciężaru płyt wykazały w ciągu 17 lat użytkowania ubytek ich masy na terenie wsi wynoszący łącznie 3853,82 kg. Zauważono wysoką świadomość mieszkańców wsi dotyczącą szkodliwości azbestu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne przy jednoczesnym niewystarczających możliwościach finansowych związanych z koniecznością utylizacji azbestu jako materiału niebezpiecznego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of studies conducted in an agricultural village about the types of roofing materials appearing on buildings. Particular attention was given to buildings covered with asbestos. Based on surveys, an inventory of roof surfaces, assessing their technical condition and calculations have shown that in the village up 30.3% of the buildings have coverage of asbestos-cement boards. On 33.8% boards were found occurrence of fungi and moss and cracks that contribute to the release of asbestos fibers into the environment. Own measurements of boards weight were shown that during 17 years of use, the loss of boards weight in the village area in total amounted 3853.82 kg. Were noted a high awareness of the rural population about the dangers of asbestos on human health and the environment whilst absence of financial resources associated with the need to disposal of asbestos as a hazardous material. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A., Obmiński A. (2004). Gdzie występuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu w Polsce? Bezpieczeństwo Pracy 4, 11-15.
 2. Dyczek J. (2007). Azbest i materiały zawierające azbest. Ocena ryzyka emisji włókien azbestu. W: Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, Dyczek J (Red.). Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 7-26.
 3. Gonda-Soroczyńska E. (2010). Azbest w podwrocławskiej wsi a regulacje prawne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 011, s.125-138.
 4. Hagemeyer O., Otten H., Kraus T. (2006). Asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos-related occupational diseases in Germany. International Archives of Occupational and Environmental Health Volume: 79, Issue: 8, September 2006, p. 613-620.
 5. Jawecki B. (2008). Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym - propozycja wytycznych. Część 1. Infrastruktura i  Ekologia Terenów Wiejskich, Nr. 09, s. 73-83.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników narażonych na te czynniki (Dz. U. z 1996 r., nr 121, poz. 571).
 8. Rusin R. (2009). Analiza rodzajów pokryć dachowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania azbestu we wsi Paśmiechy, gmina Kazimierza Wielka. Praca magisterska wykonana w  Katedrze Budownictwa Wiejskiego UR.
 9. Szczeklik A. (2006). Choroby Wewnętrzne Tom I. Medycyna Praktyczna, Kraków
 10. Szeszenia-Dąbrowska N. (2003). Azbest a zdrowie człowieka. Materiał dydaktyczny na kurs specjalistyczny. Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest. AGH, Kraków.
 11. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.).dr hab.  inż. arch. Piotr Herbut
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.1.1.008
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu