BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Anna Wanda (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce opartej na wiedzy i ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego na tle Polski
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 64, s. 281-301, rys.,tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Wiedza, Przedsiębiorstwo, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Knowledge, Enterprises, Information and Communication Technology (ICT), Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy, szczególnie w obszarze przedsiębiorstw, jak również analiza poziomu wykorzystania tych technologii przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego na tle innych regionów Polski. W pracy zaprezentowano także możliwości poprawy sytuacji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.(fragment tekstu)

Nowadays, resources of knowledge and information are important factors of competitiveness and economic development, while processes of their creation, distribution and use are the basis of the knowledge-based economies. As a result the importance of information and communication technologies increases, as these processes are based on them. ICT's are used in different fields of life and lead to changes in enterprises, societies and whole economies. ICT use and investment in ICT infrastructure are also crucial elements of improving the regions' competitive capacity. However, access to and ICT's use may differ spatially, also on the regional level. The article presents the role of ICT's in enterprises' functioning in the knowledge- based economy, as well as the analysis of ICT use by enterprises in łódzki region and other regions of Poland(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych GUS , http://www.stat.gov.pl/gus;
 2. Matusiak B., Pamuła A., Gospodarka elektroniczna [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008;
 3. Measuring knowledge in the world's economies. Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge for Development Program, World Bank Institute, http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/ KAM_v4.pdf, stan na 25.07.2010;
 4. OECD, The Knowledge - Based Economy, OECD / GD (96) 102, Paris 1996, http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf, stan na 2.09.2010;
 5. Olechnicka A., Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa 2000;
 6. Płoszaj A., Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006;
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- -2013, Łódź 2007, http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/5ec20e004f3ca- 8659ea7fe29d32cd565/RPO_17082009_RPO_WL_09_07.pdf?MOD=AJPERES& Regionalny%20Program%20Operacyjny%20Wojewodztwa%20%C5%81odzkiego% 20na%20lata%202007-2013 (06.09.2010);
 8. Rocznik statystyczny województw 2008, GUS, Warszawa 2008;
 9. Runiewicz M. (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno- telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006
 10. Runiewicz M., Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu [w:] M. Runiewicz (red.), Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno- telekomunikacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006;
 11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004- 2007, GUS, Warszawa 2008
 12. Stempnakowski Z., E-biznes w zastosowaniach [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007;
 13. Śliwińska K., Dewalska-Opitek A., Gospodarka oparta na wiedzy. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce [w:] I.K. Hejduk, J. Korczak (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006;
 14. Wydro K.B., Kotowski Z., Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe Unii Europejskiej (wzrost konkurencyjności Europy Zachodniej czy zmniejszenie znaczenia geopolitycznego?), http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/iriss/konferxi.html#TECHNOLOGIE% 20INFORMACYJNE %20A%20TENDENCJE%20ROZWOJOWE, stan na 6.09.2010;
 15. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_nts_wykorz_techn_ict_w_przedsieb_w_2009.xls, stan na 20.09.2010;
 16. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 w najbardziej aktualnej wersji dostępnej na dzień 6.09.2010 na stronie internetowej http://www.fundusze- europejskie.pl/instytucje/3,0,l,dokumenty.html oraz na stronach: http://www. rpo-swietokrzyskie.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/, http://www.kujawsko-pomorskie.pl/, http://www.mazowia.eu/page/index.php.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu