BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemiński Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast
Cultural Determinants of Knowledge Management in Local Government on the Example of the City Councils
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 68, s. 747-754, tab., bibliogr.14 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Kulturowe aspekty komunikowania, Administracja samorządowa
Knowledge management, Cultural aspects of communication, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Administracja samorządowa w Polsce funkcjonuje w warunkach permanentnych zmian, szczególnie w zakresie uwarunkowań prawnych, społecznych i demograficznych. Jednocześnie wejście Polski do struktur Unii Europejskiej otworzyło na niespotykaną wcześniej skalę możliwości finansowania niemalże nieograniczonych potrzeb inwestycyjnych. Aby móc sprostać tym wyzwaniom, w administracji samorządowej musiały nastąpić zmiany. Kluczowe dla sprawności ich funkcjonowania stały się dane, informacje, wiedza, umiejętność ich gromadzenia, przetwarzania i kreowania nowej wartości. Tradycyjne podejście do administracji musi zostać zastąpione prorozwojowym, opartym na koncepcji organizacji uczącej się, organizacji wiedzy. Według Ch. Evans, najczęstszą przyczyną porażki przestawienia organizacji na tory zarządzania wiedzą jest zbytnia koncentracja uwagi menedżerów na budowie sformalizowanych rozwiązań ułatwiających wymianę informacji przy jednoczesnym niedocenieniu nieformalnych relacji międzyludzkich. Grube miliony, zainwestowane w systemy pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania ogromnych ilości informacji, niejednokrotnie nie przyniosły żadnych efektów. (fragment tekstu)

The article presents the cultural context of knowledge management in local government. It was indicated that the solutions in the field of organizational culture, widely studied in economic entities, could be implemented after adaptation in the specificity determinants of the functioning of local government administration. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 2. Czerska M.: Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 3. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w  organizacjach, [w:] http://www.e-mentor.edu.pl/
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A.: Wańtuchowicz M., Systainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 6. Kobyłko G., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006.
 7. Kozłowski A.J, Czaplicka-Kozłowska I.Z.: Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia, Pracownia Wydawnicza Elset, Olsztyn 2010.
 8. Kulikowka M.: Zmiana i organizacyjne oczenie się w  organizacji publicznej, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne-elementy teorii i praktyki, AE w Katowicach, Katowice 2009.
 9. Mikuła B.: W kierunku organizacji inteligentnych, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 10. Powichrowska B.: Wiedza jako czynnik rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk: Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 11. Schein E.H.: Corporate Culture. Survival Guide, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
 12. Siemiński M.: Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń 2008.
 13. Skica T.: Zarządzanie wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, "Przegląd Komunalny" 2010, nr 4(223).
 14. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu