BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Założenia polityki innowacyjnej państwa
The Development Conditions of the Innovation State Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 13-35, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna państwa, Innowacje
State innovation policy, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka innowacyjna jest połączeniem polityki przemysłowej i polityki naukowo-technicznej, przy czym ta ostatnia stanowi część polityki naukowej, a polityka przemysłowa jest częścią polityki gospodarczej"15. Można stwierdzić, że polityka innowacyjna korzysta z dokonań polityki naukowej i za pomocą dostępnych instrumentów (instytucjonalnych, ekonomicznych prawnych - stworzonych przez rząd) w ramach polityki przemysłowej wpływa na procesy innowacyjne w gospodarce zgodnie z założonymi celami społeczno-gospodarczymi. Polityka innowacyjna sensu stricto jest więc jedną z polityk gospodarczych państwa.(fragment tekstu)

The innovation policy consists of three elements: scientifi c policy, scientifi c - technique policy and industrial policy. Each of these policies contents of the specifi c instruments which are able to infl uence on the development of the enterprises. The main purpose of the innovation policy is increase the innovation development of the all European countries and their economic elements (enterprises). The innovation policy may be considered in the global and regional contexts. The main determinants of the development innovation policy are the results of the internal and external conditions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Grilo I., Thurik A. R., Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton 2007.
 2. Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Białoń L., Obrębski T., Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWN, Warszawa 1989.
 5. Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo- -rozwojowej, (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, (red.) H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 6. Dobrowolska-Kaniewska H., Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sektorach Dolnego Śląska, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008.
 7. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, European Commission, Brussels 2010.
 8. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2007.
 10. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 11. Kok W., Report to the Spring European Council: Delivering Lisbon - Reforms for the enlarged Union, European Commission, nr 29/2004.
 12. Komunikat Komisji, Innovation Policy: updating the Union's approach In the context of the Lizbon strategy, COM (112) 2003, Bruksela 2003.
 13. Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej, (w:) Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, (red.) W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 14. Lundstrom A., Stevenson L.A., Enterpreneurship Policy, Theory and Practice, Springer, Baltimore (Maryland) & Bloominngton (Indiana) 2005.
 15. Maciaszczyk A., Stanisławski R., Rola funduszy strukturalnych w realizacji strategii lizbońskiej, polityka wzrostu gospodarczego Polsce i w Unii Europejskiej, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 16. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 17. Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 18. The Measurement of Scientifi c and Technological Activities, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, OECD, Eurostat: Oslo Manual, 2005.
 19. Onak-Szczepanik B., Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, (red.) M.G. Woźniak, zeszyt 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 20. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 21. Reinfeldt F., Borg A., EU:s tillväxtstrategi är ett misslyckande, Dagens Nyheter, 2 Jule 2009.
 22. Stanisławski R., Greta M., European union support as a prerequisite for innovation development of polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house R&D activities, (w:) Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Lodz region in the perspective of experiences of Polish regions, ed. R. Stanisławski, J. Otto, A. Maciaszczyk, Technical University of Lodz, Lodz 2008.
 23. Stawasz E., Innowacje a mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 24. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU nr 107, poz. 1484).
 25. Verheul I., Wennekers S., Audretsch D., Thurik R., An eclectic theory of entrepreneurship: policies, institutions and culture, EIM Business & Policy Research, Research Report 0012/E, Zoetermeer 2001.
 26. Wypłosz Ch., The failure of the Lisbon strategy, VOX, 12 January 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu