BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodek Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej - cele i instrumenty
European Union Innovation Policy - Goals and Instruments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 59-73, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Innowacje, Polityka innowacyjna, Innowacyjność, Strategia lizbońska, Ochrona własności intelektualnej
Innovations, Innovation policy, Innovative character, Lisbon Strategy, Intellectual property protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polityka UE w zakresie innowacyjności jest złożona i wieloaspektowa. Jej wdrażanie i sterowanie nią są zadaniami kompleksowymi, wymagającymi jasnej specyfi kacji celów oraz przygotowania wielu instrumentów służących realizacji w złożonym otoczeniu instytucjonalnym. Zadaniem niniejszego artykułu jest zwięzła analiza celów polityki innowacyjnej UE w ostatnim dziesięcioleciu oraz zestawienie instrumentów związanych z jej realizacją.(fragment tekstu)

Innovation policy plays a crucial role in European Union activity. In the paper, the main goals and challenges of the EU innovation policy has been highlighted, in the context of former EU strategy (Lisbon Strategy) as well as current "Europa 2020" document. The overall structure of institutional issues has been described, with particular attention to management and coordination challenges. Since the management activities of such complex issue as EU innovation policy can be mentioned as one of the obstacles in the achieving success of the Lisbon Strategy, it is worth to consider this problem as a crucial issue for Europa 2020 success.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anvret M., Granieri M., Renda A., A New Approach to Innovation Policy in the European Union, The Centre for European Policy Studies Task Force Report, Bruksela 2010.
  2. Dyrektywa 2001/29/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
  3. Dyrektywa 2004/48/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.
  4. Strategia lizbońska. Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
  5. Europa 2020: nowa strategia gospodarcza dla Europy, (7.03.2011).
  6. Europa 2020, (07.03.2011).
  7. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, 1 luty 2011, (08.03.2011).
  8. Ocena strategii lizbońskiej, Komisja Europejska, dokument roboczy służb komisji, Bruksela, 2.2.2010 SEK(2010) 114.
  9. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010) 2020.
  10. Reppel K., Governance Issues in the New European Innovation Plan, materiały z wystąpienia na INNO-Views workshop on Improving Governance in European Innovation Policy, Bruksela, 29.11.2009, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu