BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP
The Instruments of the Innovation Policy Towards to SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 77-122, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Polityka innowacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Programy pomocowe UE
Financial support, Innovation policy, Small business, EU assistance programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce, podobnież jak w Unii Europejskiej, istnieje wiele instrumentów wspierających rozwój innowacyjny MSP. Ich klasyfi kacji można dokonać z różnego punktu widzenia. Dla potrzeb niniejszego opracowania wyróżniono instrumenty: regulacyjne (prawne), programowe (wsparcie rządowe i unijne) oraz instytucjonalne (wsparcie o charakterze fi nansowym i pozafi nansowym)1. Podział ten jest umowny, gdyż w praktyce większość instrumentów można zaliczyć do każdej z wymienionych grup, co jest następstwem ich komplementarnego charakteru, przejawiającego się m.in. wzajemnym przenikaniem i uzupełnianiem się. Przykładem jest fakt, że funkcjonowanie systemu instytucjonalnego nie jest możliwe bez odpowiednich regulacji prawnych, a programy rządowego (krajowego) wsparcia (finansowego i niefinansowego) w wielu przypadkach oparte są na dostępnych środkach unijnych w ramach poszczególnych funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)

In Poland and European Union there are many instruments which are able to support the development of the SME - law instruments, programs instruments, fi nance instruments and institution instruments. Many of them can be realised due to EU support, Polish government support and the local authorities support. The commercialization of the researches is important aspect of the development of SME sector. The most important role (of this process) is connected to the development of the academic entrepreneurship and the universities of third generation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
 2. Domaszewicz Z., Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu innowacji, eGazeta, 2005, .
 3. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, European Commission, Brussels 2010.
 4. Forin A., Szwoch A., Partner przedsiębiorcy, ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług (KSU), PARP, Instytut Technologii Eksploatacji - BIP, Warszawa 2009.
 5. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, Ministerstwo Gospodarki, BGK, Radom 2000.
 6. Henclewska G., Instrumenty wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, materiały konferencyjne, Konstancin-Jeziorna 2010.
 7. Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka fi nansowa, Ernst & Young Polska, Warszawa 2009.
 8. Matusiak B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości, przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - BIP, Łódź-Toruń 2006.
 9. Plan audytu wewnętrznego na rok 2007, PARP, Warszawa 2007.
 10. Portal Funduszy Europejskich, PO RPW, www.polskawschodnia.gov.pl.
 11. Skrzypkowska E., Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacyjności, Zespołu Innowacji i Technologii, prezentacja, Piła, 19 maja 2006 r.
 12. Stanisławski R., Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, (w:) Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, (red.) I. Staniec, Monografi e Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
 13. Stanisławski R., Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej, (w:) Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, (red.) A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 14. Świętosławski P., Nowy kredyt technologiczny - premia dla innowacji, Departament Programów Europejskich, prezentacja, BGK, Warszawa 2010.
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu