BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka), Kiełek Ewelina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce. Analiza na podstawie badań wtórnych
The Role of the Selected Instruments of the Innovation Policy Towards to SME Sector in Poland. Analyze Based on the Desk Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 70, s. 123-201, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Rozwój przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Ochrona własności intelektualnej, Fundusze pożyczkowe, Fundusze strukturalne
Innovation policy, Entrepreneurship development, Small business, Entrepreneurship, Intellectual property protection, Loan funds, Structural funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska, będąc na czwartym miejscu pod względem wykorzystania środków unijnych, należy jednocześnie do krajów, które najsłabiej wspierają rozwój innowacyjny poprzez dostępne instrumenty finansowe pochodzące z innych źródeł niż środki unijne, takich jak budżety samorządowe czy budżet centralny. Jest to charakterystyczne dla całej grupy państw przyjętych do Unii w 2004 roku. Wynika to z jednej strony ze słabej kondycji finansów publicznych i ich ograniczonych możliwości w zakresie wpierania podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś z braku takiej praktyki i zbyt młodej polityki innowacyjnej, która w przypadku Polski zapoczątkowana została dopiero w wyniku przemian społeczno-gospodarczych w latach 90. ubiegłego stulecia. I tak, biorąc pod uwagę krótki okres jej funkcjonowania, udało się wypracować wiele pożytecznych rozwiązań pomagających nadrobić zaległości w porównaniu z innymi krajami starego kontynentu. Wydaje się, że liczba instrumentów zaangażowanych w rozwój innowacyjności polskich MSP jest wystarczająca, jedynie należy skoncentrować się na poprawie ich efektywności i lepszym wykorzystaniu. Ich zdecydowany rozwój w kilku ostatnich latach jest niewątpliwie następstwem polskiego członkostwa w strukturach europejskich. To od niej pochodzi lwia część środków przeznaczanych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny.(fragment tekstu)

The role of the programs support are essential for the development of the innovation Polish enterprises (specially SME). The most important are the following: Patent Plus, Creator of the innovation (support for the academic entrepreneurship), Passport for the export development, Bon for the innovation development and creation of the lent's funds and techniques' credit. In spite of these, the role of the structural funds is the next important instrument for the innovation implementation among the SME. In this chapter there are some characteristics of the support instruments and its role in the development of Polish SME sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.
 2. Bartkowiak B., Korol M., Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa według stanu na 30 czerwca 2009 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2009.
 3. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 4. Drozdowski R., Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Państwowy Instytut Badawczy, PARP, Radom 2007.
 5. Dzierżanowski M., Rybacka M., Szulika S., Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP. Raport z badania ankietowego, PARP, Warszawa 2007.
 6. "Europe in Figures, Science and Technology", Eurostat Yearbook nr 12/ 2010.
 7. Eurostat Statistics Datebase [Inn_cis6_pub], .
 8. Ewaluacja działania 5.4 PO IG pt. "Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną", projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, PARP, Warszawa 2008.
 9. Ewaluacja efektów wdrażania programów ministra "Patent plus - wsparcie patentowania wynalazków" oraz "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", MNiSW, raport końcowy, Warszawa 2009.
 10. Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 11. Innbarometer 2009. Analitical report, Flash Eurobarometer nr 267, report, European Commission 2009.
 12. Maik R., Gołoś A., Szczerbacz K., Walkiewicz P., Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 13. Matusiak M., Zasiadły K., Rekomendacje dla Polski, (w:) Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, (red.) J. Guliński, K. Zasiadły, PARP, Warszawa 2005.
 14. Mażewska M., Koprowska-Kalska E., Fundusze poręczeń kredytowych. Raport 2009, PARP, Warszawa 2009.
 15. Ocena efektywności i skuteczności programu "Bon na innowacje", PARP, Warszawa 2010 (materiały niepublikowane).
 16. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Raport z badań, PARP, Warszawa 2010.
 17. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, (red.) K. Matusiak, PARP, Łódź-Warszawa 2009.
 18. Pieńczykowska J., Paszporty dla patentów, "Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka", nr 4(10)/ 2010.
 19. Pyciński S., Żołnierski A., Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005 -2006, PARP, Warszawa 2007.
 20. Raporty roczne BGK za lata 2005-2009.
 21. Stanisławski R., Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako przykład wsparcia rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce, (w:) Ekonomiczne problemy usług, (red.) P. Niedzielski, J. Guliński, K. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 579, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 22. Stanisławski R., The infl uence of external factors on the increasing the competitiveness of Polish Small and Medium Enterprises within the context of the Common European Market, (w:) Selected aspects of the competitiveness of economies and enterprises, (ed.) P. Zwiech, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 23. Stanisławski R., Innowacyjność jako produkt docelowy działania małego i średniego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej [w druku].
 24. Stanisławski R., Rola "otoczenia" w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MSP w Polsce (w:) Ekonomiczne Problemy Usług, (red.) P. Niedzielski, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 642, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 25. Stanisławski R., Lisowska R., The Polish SME innovativeness against a background of European union countries, (w:) Knowledge Base for Management - Theory and Practice, (ed.) S. Hittmar, Scentifi c Monograph Collection, University of Zilina 2010.
 26. Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions, European Union support as a prerequisite for innovation development of Polish small and medium-sized enterprises in terms of in-house R&D activities. Monographs, (eds) Stanisławski R., Otto J., Maciaszczyk A., Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008.
 27. Stanisławski R., Rola szkolnictwa wyższego w procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, (w:) Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, (red.) I. Staniec, Monografi e Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2010.
 28. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006-2010.
 29. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 2005 roku, DzU nr 179, poz. 1484.
 30. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 3 lutego 2011 r., DzU nr 85, poz. 457.
 31. Ustawa z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 2008, DzU nr 116, poz. 730.
 32. Uzasadnienie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, .
 33. Wróblewska H., Ochrona własności intelektualnej - aspekty praktyczne, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2007.
 34. Źródła pochodzenia innowacji. Innowacyjność 2010, (red.) A. Wilmańska, J. Łapiński, PARP, Warszawa 2010.
 35. Żołnierski A., Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu