BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Paradygmaty kultury organizacyjnej
The paradigms of organizational culture
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 82-94, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Paradygmaty zarządzania, Kultura organizacyjna, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nauki o zarządzaniu, Kultura organizacji
Management paradigms, Organisational culture, Enterprise management, Management sciences, Corporate culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym tekście uwagę poświęcono pojęciu i genezie paradygmatu, później ukazano typologie paradygmatów organizacji i zarządzania, a w następnie zostały one scharakteryzowane. Zwrócono uwagę, iż w badaniu kultury organizacyjnej mamy do czynienia z wielością paradygmatów. Pokazano, że rozwój nauk o zarządzaniu, podobnie jak rozwój innych dyscyplin naukowych wchodzących w skład różnych dziedzin nauki, jest nieodłącznie związany z powstaniem i ewaluowaniem nowych paradygmatów. Skoncentrowano się na propozycji macierzy paradygmatów opisanej przez Burrella i Morgana. Pokazano modyfikację nazewnictwa paradygmatów zaproponowaną przez Sułkowskiego. Podkreślono, że w stosunku do propozycji pierwotnej autorów z 1979 roku Sułkowski przekształcił nazwy paradygmatów, patrząc na klasyfikację paradygmatów z perspektywy historycznej, uwzględniającej rozwój nauk o zarządzaniu i pokrewnych nauk społecznych na przełomie XX i XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The work concentrates on the concept of paradigm in the management and organizational sciences. The genesis of the paradigms in these fields, their typology and characteristics are presented. The article points out that, in the study of organizational culture, we have to deal with the multiplicity of paradigms. As the management as well as other sciences develop new paradigms inevitably emerge. Particular attention was paid to the concept of matrix paradigms described by Burrell and Morgan, with its modification proposed by Sulkowski (the idea of naming paradigms). It was stressed that Sulkowski's concepts, in comparison to the originals from 1979, is a transformation that takes into account the historical perspective, including the development of management science and other social sciences at the turn of the twentieth and the twenty-first century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burrell G. (1979), Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. (1988), Diagnosing and changing organisational culture: based on the competing values framework, Addison-Wesley Publishing, San Francisco
 3. Davis K. (1959), The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology, American Sociological Review 24 (6), s. 757-772
 4. Foucault M. (1995), Discipline & Punish: The Birth of the Prison, Vintage Books, New York
 5. Geertz C. (1979), Interpretation of Cultures, Basic Books, New York
 6. Glinka B. (2010), Wielokulturowość w organizacji: źródła, przejawy, wpływ na zarządzanie, w: Glinka B., Jelonek A.W. (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 7. Goffee R., Jones G. (2003), Organisational Culture, w: S. Chowdhury (red.), Organisation 21st Century, FT/Prentice Hall, New York
 8. Guba E.G., Lincoln Y.S. (2010), Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, w: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Habermas J. (1985), The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society, Beacon Press
 10. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, Przegląd Organizacji 2, s. 8-13
 12. Janiak M. (2010), Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Dynamika zmian w świetle piśmiennictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 13. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 14. Krzyżanowski L.J. (1999), O postawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 15. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa
 16. Lakatos I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 17. Mazur B. (2012), Kultura organizacyjna w zróżnicowanym wyznaniowo otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok
 18. Maanen J. van (1988), Tales of the Field: On Writing Ethnography, Series: (CGWEP) Chicago Guides to Writing, Ending, and Publishing, Chicago
 19. Miller D. (2007), Paradigm prison, Or in Praise of Atheoretic Research, Strategic Organizations 5, s. 177-184
 20. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 21. Pietruszka-Ortyl A. (2012), Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu, w: Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 22. Popper K. (2002), Logika odkrycia naukowego, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 23. Schein E.H. (2010), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, 4th ed., San Francisco
 24. Smircich L. (1983), Studding Organizations as Cultures, w: G. Morgan (red.), Beyond Method: Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi
 25. Stańczyk S. (2008), Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław
 26. Sułkowski Ł. (2009), Interpretative Approach in Management Sciences, Argumenta Oeconomica 2, s. 127-149
 27. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa
 28. Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie 2, s.17-26
 29. Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 30. Weick K.E. (1995), Sensemaking in organizations, Sage, Thousand Oaks, CA
 31. Wittgenstein L. (2008), Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu