BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laszuk Mirosława (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Działania Służby Celnej w zakresie wspierania przedsiębiorczości wynikające ze Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020
Custom Service's activities in support of entrepreneurship resulting from the Customs Service Business Strategy for the years 2014-2020
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 95-107, bibliogr. 12 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Polityka celna, Wspieranie przedsiębiorczości, Handel międzynarodowy, Przedsiębiorca, Służba Celna
Customs policy, Entrepreneurship support, International trade, Entrepreneur, Customs Service
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Służba Celna
Custom Service
Abstrakt
Polska administracja celna podjęła działania mające na celu budowanie relacji z biznesem jako drogi realizacji przyjętych polityk przez oba środowiska, promocję programu "3i" oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Służby Celnej. Działania powyższe w znacznym stopniu przyczyniają się do ułatwień w obrocie towarowym z zagranicą, co z kolei przyczynia się do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Głównym dokumentem określającym kierunek i zakres zmian jest Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020. Ukierunkowana w dużej mierze na wspieranie aktywności gospodarczej przedsiębiorców oraz podniesienie standardu obsługi klienta, stanowi podstawę działań które przyspieszają i ułatwiają obrót towarowy z zagranicą, między innymi programu i-cło, programu i-granica. W artykule podjęto próbę analizy i oceny działań realizowanych w ramach powyższego dokumentu. Wskazano również zakres zmian wymaganych w kolejnych etapach przeprowadzanych na rzecz przedsiębiorców ułatwień w zakresie obrotu towarowego z zagranicą. Rozważania zawarte w artykule przeprowadzono opierając się na analizie podstawowych dokumentów określających kierunki działań Służby Celnej. (abstrakt oryginalny)

Polish customs administration undertakes activities aiming at building relations with the business, which can be seen as the realisation of the policies adopted by both sides, at the promotion of the "3i" programme and at the creation of the positive image of Customs Service. The above activities mostly contribute to the facilitation of the goods trade abroad, which in result contributes to the development and to the increase of the competitiveness of Polish enterprises. The major document defining the direction and the range of changes is the Customs Service Business Strategy for the years 2014-2020. It is directed towards supporting economic activities of enterprises and at the increase of customer service standards. It constitutes the basis for supporting activities which accelerate and facilitate the trade of goods abroad, for example the "i-duty" and "i-abroad" programmes. The article attempts to analyse and assess the activities implemented as follow-up to that strategic document. The scope of the required changes in the further entrepreneur-oriented actions facilitating the cross-border trade in goods have been indicated. The considerations in the article are based on the analysis of basic documents defining activities of Customs Service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajda B. (2014), Upoważniony nadawca TIR, Wiadomości Celne 3-4
 2. Izba Celna w Krakowie (2013), Raport Izba Celna w Krakowie 2012. Dokonania i wyzwania, Kraków, http://krakow.ic.gov.pl/files/raport_IC_2012.pdf [01.09.2014]
 3. Michalski B. (2004), Polityka konkurencji jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego. Doświadczenia współpracy na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO), Wrocław, http://www.ism.uni.wroc.pl/sites/ism/art/michalski_polityka_konkurencji_jako_czynnik_wzrostu_i_rozwoju_gospodarczego_doswiadczenia_wspolpracy_na_forum_swiatowej_organizacji_handlu_wto.pdf [01.09.2014]
 4. Ministerstwo Finansów (2009), Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+, Warszawa
 5. Ministerstwo Finansów (2013), Analiza stanu aktualnego i opracowanie rekomendacji usprawnień z wykorzystaniem systemu eBooking TRUCK dla procesów obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski - skrót, Warszawa
 6. Ramza G. (2014), Łatwiej doładujesz ..., Polski Traker 4/2014, http://www.polski traker.pl/ [03.09.2014]
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Cła 2020) i uchylające decyzję nr 624/2007/WE (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013)
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Cła 2020) i uchylające decyzję nr 624/2007/WE (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013)
 9. Rzeczkowska M. (2013), Program i-Cło, Wiadomości Celne 10
 10. Rzeczkowska M., Michalak T. (2013), Zarządzanie relacjami z klientem, Wiadomości Celne 10
 11. Szmyd K. (2013), Kryteria oceny efektywności polskich Służb Celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego, Współczesna Gospodarka 4 (3), http://www.wspolczesnagospodarka [03.09.2014]
 12. Uchwała nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu