BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Marcin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Poziom życia i jego przestrzenne zróżnicowanie w województwie warmińsko-mazurskim
The standard of living and it's spatial diversification in warminsko-mazurskie voivodship
Źródło
Ekonomia i Zarządzanie, 2014, nr 4, s. 169-184, tab., bibliogr. 28 poz.
Economics and Management
Słowa kluczowe
Poziom życia, Zróżnicowanie regionalne, Powiat, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Living standard, Regional diversity, County, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania była analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w województwie warmińsko-mazurskim. W tym celu zastosowano metodę wzorcową Hellwiga, a następnie dokonano grupowania powiatów do czterech klas, uwzględniając wartość syntetyczną obliczonego wskaźnika. Na podstawie dokonanych analiz okazało się, że najwyższy poziom życia stał się w 2012 roku udziałem mieszkańców powiatów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, a więc oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego i węgorzewskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ponadto sytuacja powiatu grodzkiego Elbląg, którego poziom życia jest najniższy w całym regionie i znacznie odstaje od pozostałych. Sytuacja społeczno-gospodarcza tego powiatu winna stać się przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę społeczną miasta. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the spatial differentiation of living standards in the Warmia-Mazury using cluster analysis. It was found that highest standard of living was noticed in the counties of Great Masurian Lakes, such as: olecki, gizycki, mragowski and wegorzewski. It was also noticed that the situation in Elblag was very bad. Socio-economic situation of the county should be deeply analyzed by the local government and the institutions responsible for social infrastructure in the city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych (2014), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 2. Biernacki M. (2006), Kilka uwag o pomiarze dobrobytu społecznego, Matematical Economics 3 (10), s. 115-126
 3. Diener E., Saligman E.P. (2004), Beyond Money. Toward an Economy of Well-being, Psychological Science 5 (1), s. 1-31
 4. Drabsch T. (2012), Measuring wellbeing, Brefing Paper No. 4, Sydney, Australia
 5. Drewnowski J. (1966), The level of living index, United Nations Research Institute for Social Development, Genewa
 6. Flauerbaey M. (2008), Beyond GDP: Is There Progress in the Measurement of Indyvidual Well-being and Social Welfare?, IDEP, Paris
 7. Gotowska M., Jakubczak J. (2012), Zastosowanie wybranych metod do oceny zróżnicowania poziomu życia ludności w Polsce, Artykuł na IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa
 8. Kozera A., Kozera C. (2011), Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej, Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (22), s. 123-133
 9. M. Stec (2008), Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa 7-8, s. 99-118
 10. Measuring well-being across Europe: Description of the ESS Well-being Module and preliminary findings (2011), Paris School of Economics, Working Paper 40
 11. Mierzyńska D. (2011), Socioeconomic well-being - soft model. Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oecnomica 225, s. 285-296
 12. National Accounts of Well-being: bringing Real health onto the balance sweet (2009), New Economy Foundation, London
 13. Noll H.H. (red.), (2002), Towards European System of Social Indicators:Theoretical Framework and System Architecture, ZUMA, Mannheim
 14. Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 15. Poziom życia Polaków (2010), Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
 16. Sharp A. (1999), A Survey of Indicators of Economic and Social Well-being, Centre for the Study of Living Standards, Ontario, Canada
 17. Sobala-Gwosdz A. (2004), The Change in the Rural Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, Poland, w: M. Paszkowski (red.), Effectiveness geographical space quality of life, Prace Geograficzne Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 114, s. 93-106
 18. Sompolska-Rzechuła A. (2007), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce na podstawie wyników wielowymiarowej analizy porównawczej, w: W. Ostasiewicz (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 19. Strategia powiatu oleckiego na lata 2003-2015 (2003), Olecko
 20. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu mrągowskiego na lata 2007-2020 (2008), Mrągowo
 21. Turek M. (2012), Współczesne makroekonomiczne problemy pomiaru dobrobytu, w: K. Strzała (red.), Oblicza dobrobytu, Wydawnictwo Powiślańskiej Szkoły Wyższej, Kwidzyn
 22. Veenhoven R. (2000), Wellbeing in the Welfare State, Journal of Comparative Policy Analysis 2, s. 91-125
 23. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 24. Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 25. Zeliaś A. (red.), (2004), Poziom życia w Polsce i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 26. Zintegrowany program rozwoju powiatu giżyckiego (2008), Giżycko
 27. Zintegrowany program rozwoju powiatu węgorzewskiego na lata 2007-2015 (2006), Węgorzewo
 28. Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań Statystyki Społecznej (2010), Materiał z konferencji Urzędu Statystycznego w Łodzi
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-9646
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2014.04.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu